Ruotsin HD arvioi omia tuoreita ratkaisujaan tuomiovirhekantelupäätöksestä tehdyn tuomionpurkuhakemuksen johdosta

25.4.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ruotsin korkein oikues (HD) joutui arvioimaan omaa asian käsittelyä koskevia prosessisääntöjen noudattamista, kun se oli aikaisemmin hylännyt tuomiovirhekantelun sillä perusteella, että asianosaista ei ollut tietystä seikasta kuultu. Tuomionpurkua koskevassa ratkaisussaan HD totesi, että alun perin riita-asian yhteydessä nyt tuomionpurkua hakeneelle taholle olisi tullut varata tilaisuus lausua tietyistä asioista, mutta että HD:n aikaisemman kokoonpanon ratkaisu kanteluasiassa ei ollut perustunut ilmeisesti väärään lainsoveltamiseen, minkä vuoksi purkuhakemus hylättiin.

Lehdistötiedotteesta:

Den dom i emissionsgarantimålet (NJA 2016 s.
107) som Högsta domstolen meddelade i mars 2016 vann omedelbart laga
kraft. Efter det klagade de förlorande parterna över domvilla. Beslutet i
domvilloärendet har därefter blivit föremål för de förlorande parternas
ansökan om resning. Högsta domstolen har idag avslagit resningsansökan.

De parter som förlorade
Emissionsgarantimålet ansåg att grova rättegångsfel hade förekommit vid
Högsta domstolens handläggning av tvistemålet bl.a. genom att de inte
hade beretts tillfälle att få yttra sig i vissa avseenden. Vid sin
prövning av domvilloärendet ansåg emellertid Högsta domstolen att det
inte hade förekommit något grovt rättegångsfel som hade inverkat på
utgången av tvisten. Klagan avslogs därför.

En ansökan om resning av ett ärende
om domvilla kan prövas bl.a. om det görs gällande att beslutet i
domvilloärendet vilar på en felaktig rättstillämpning. För ett bifall
till ansökan krävs emellertid att rättstillämpningen vid prövningen av
domvilloklagan har varit uppenbart oriktig.

Högsta domstolen har nu i
resningsärendet – som riktade sig mot beslutet i domvilloärendet – bl.a.
ansett att Högsta domstolen vid handläggningen av tvistemålet
visserligen borde ha berett parterna tillfälle att yttra sig, men att
det inte kan sägas att den rättstillämpning som låg till grund för
Högsta domstolens beslut att avslå klagan över domvilla var klart och
oemotsägligt oriktig.

Lehdistötiedote, missä myös linkki koko ratkaisuun, löytyy täältä: Högsta domstolens avslår en ansökan om resning i fortsättningen på Emissionsgarantimålet

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments