Rajoitettaessa laitokseen sijoitetun lapsen oikeutta olla yhteydessä haluamiinsa henkilöihin on asiasta tehtävä valituskelpoinen päätös

4.4.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2017:54

Lastensuojelu – Yhteydenpidon rajoittaminen – Lapselle läheinen henkilö – Muu kuin lapselle läheinen henkilö

Lastensuojelulaitoksen
yksikönjohtaja oli päätöksellään rajoittanut laitoksessa sijaishuollossa
olleen lapsen yhteydenpitoa lapsen tukihenkilöksi esittäytyneeseen
A:han. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen toimittamassaan valituksessa A
vetosi siihen, ettei lapsen yhteydenpidon rajoittamisesta häneen olisi
saanut tehdä päätöstä lastensuojelulain 62 §:n 2 momentin nojalla, koska
hän ei ollut lapsen vanhempi tai muutoin lapselle läheinen henkilö.

Korkein
hallinto-oikeus katsoi, että lapselle lastensuojelulain 54 §:n 1
momentissa turvattu oikeus läheisiin ihmissuhteisiin ei rajoitu
pelkästään lapsella ennen sijaishuollon alkua olleisiin ihmissuhteisiin
vaan se tarkoittaa myös oikeutta kehittää sijaishuollon aikana uusia
ihmissuhteita. Tilanteessa, jossa 12 vuotta täyttäneen lapsen voidaan
katsoa tahtovan yhteydenpitoa henkilöön, jota ei lähtökohtaisesti voida
pitää hänen läheisenään, lapsen edun on katsottava edellyttävän, että
asiasta tehdään päätös, johon voidaan hakea muutosta. Sama koskee
tilannetta, jossa yhteydenpitoa haluavan henkilön asema läheisenä
henkilönä on tulkinnanvarainen, jotta tämä voi halutessaan saattaa
kysymyksen tuomioistuimen ratkaistavaksi. Tarvetta yhteydenpidon
rajoittamiseen on arvioitava yhteydenpidon rajoittamista koskevia
lastensuojelulain säännöksiä soveltamalla. Korkein hallinto-oikeus
katsoi, että asian olosuhteissa lapsen yhteydenpitoa A:han oli voitu
rajoittaa lastensuojelulain 62 ja 63 §:n mukaisesti tehdyllä
päätöksellä. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi A:n valituksen.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments