Euroopan komissio: Komissiolta uusi ohjeasiakirja, jonka avulla kansalaiset voivat helpommin saattaa ympäristöön liittyvät tapaukset kansallisten tuomioistuinten käsiteltäväksi

28.4.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Jos viranomaiset eivät noudata ympäristölainsäädäntöön perustuvia oikeuksia ja velvoitteita, yleisö voi saattaa ne vastuuseen

Euroopan komissio hyväksyi tänään ohjeasiakirjan muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa. Asiakirjassa selvitetään, miten yksittäiset henkilöt ja järjestöt voivat
saattaa EU:n ympäristölainsäädäntöön liittyvät viranomaisten päätökset,
toimet tai laiminlyönnit kansallisten tuomioistuinten käsiteltäväksi.

Euroopan unionin tuomioistuin on antanut useita tuomioita, joissa
selkeytetään EU:n vaatimuksia muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta
ympäristöasioissa. Tällaisia kysymyksiä ovat muun muassa seuraavat:

 • Miten kansallisten tuomioistuinten olisi käsiteltävä kanteita, jotka on nostettu sen vuoksi, että kunnallisissa ilmanlaatusuunnitelmissa ei esitetä riittävän tehokkaita toimenpiteitä EU:n ilmanlaatusäädöksissä asetettujen ilmanlaatutavoitteiden saavuttamiseksi?
 • Millainen on yleisön ja erityisesti ympäristöjärjestöjen rooli sen varmistamisessa, että jäsenvaltioissa noudatetaan EU:n luonnonsuojelulainsäädännön velvoitteita?
 • Mitä
  arviointiperusteita kansallisten tuomioistuinten olisi käytettävä,
  jotta oikeudenkäyntikulut eivät olisi kohtuuttoman korkeat ja estäisi
  kansalaisia ja järjestöjä valvomasta EU:n ympäristölainsäädännön
  noudattamista?


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments