Ruotsin HD arvioi legaliteettiperiaatetta, kun rangaistavuuden sisältö täsmentyi maksullisessa julkaisussa

16.3.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ruotsin korkein oikeus (HD) on eilen antamassaan ratkaisussa pohtinut Pohjoismaissa harvemmin esiin tulevaa kysymystä siitä, onko tietyn teon rangaistavuus legaliteettiperiaatteen mukaista, kun rangaistavuuden tämällinen sisältö ilmeni tietystä standardista, joka oli saatavissa kirjallisessa muodossa ainoastaan maksua vastaan. HD katsoi, että tämä ei ollut legaliteettiperiaatteen mukaista, eikä päätelmää muuttanut se, että tietyn teknisen standardin sisällöstä sai kysyttäessä tietoa standardin laatineelta yhteisöltä.

HD:n lehdistötiedotteesta:

Högsta domstolen har i ett vägledande avgörande
slagit fast att det är en grundläggande del av den straffrättsliga
legalitetsprincipen att författningar ska finnas tillgängliga i läsbar
form för var och en utan något krav på betalning. Detta gäller också för
en teknisk standard som det hänvisas till i en författning.

I målet hade tingsrätten dömt en person för att han utan tillstånd hade innehaft en stark laserpekare.

En förutsättning för att laserpekaren ska anses som stark är enligt
strålskyddsförordningen att strålningsegenskaperna uppfyller vissa
kriterier som anges i en standard från det privaträttsliga organet SEK
Svensk Elstandard. Ett dokument med standarden kan erhållas från SEK:s
hemsida, men bara mot betalning (1 091 kr).

Högsta domstolen konstaterar att det skulle strida mot den
straffrättsliga legalitetsprincipen att döma mannen till ansvar eftersom
standarden fanns tillgänglig i läsbar form endast mot betalning. Det
förhållandet att SEK kostnadsfritt kunde ge information om standardens
innehåll saknade alltså betydelse.

Legalitetsprincipen kommer till uttryck i regeringsformen. Principen
ska göra det förutsebart om straff kan följa på ett visst handlande. En
given utgångspunkt är då att den enskilde ska ha rimliga möjligheter att
själv skaffa sig kännedom om vilka regler som gäller.

Högsta domstolen ändrade därför hovrättens beslut att inte ge prövningstillstånd när mannen överklagade dit.

Lehdistötiedote, missä myös linkki koko ratkaisuun, löytyy täältä: Författningar måste vara tillgängliga i läsbar form och gratis

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments