Kiinteistön kauppaan liittyvä teiden rakentamiskustannusten velka oli vanhentunut

14.3.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

HelHO:2017:1

Velan vanhentuminen

Oy ECU-Group Ab (myöhemmin myös
Ostaja tai vastaaja) on perustettavan yhtiön lukuun kauppakirjalla
11.10.2007/15.10.2007 ostanut maa-alueen Metsähallitukselta
(myöhemmin myös Myyjä tai kantaja).

Kauppakirjan kohdan 6 mukaan
Ostaja vastaa teiden rakentamiskustannuksista.

***

Kantaja on tilannut
tienrakennusprojektit kauppakirjan allekirjoittamisen jälkeen
Kittilän kunnalta. Kaavateiden toteutus on tehty Kittilän kunnalle
toimitettujen tilauksien mukaisesti. Teiden rakennustyöt ovat
valmistuneet heinäkuun 2009 loppuun mennessä.

Kittilän kunta on laskuttanut
rakentamisen kustannukset kantajalta. Rakentamiskustannuksia on
laskutettu kantajalta vuosina 2007-2009.

Viimeinen
erä rakennuskustannuksista on laskutettu laskulla, jonka päivämäärä
on 17.7.2009.

Kaikista kaavateiden
rakennuskustannuksista kantaja on lähettänyt vastaajille laskun pvm
18.6.2014 pääoma 58.268,82 eräpäivä 18.7.2014.

Oy ECU-Group Ab ja
perustettu yhtiö Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Levin Honkatie
ovat riitauttaneet saatavan vanhentuneena.

***

Asiassa on
sinänsä riidatonta, etteivät osapuolet ole sopineet eräpäivästä
eikä kysymys ole 7 §:ssä tarkoitetusta korvausvelasta. Sen sijaan
kysymys on siitä, sovelletaanko kyseessä olevaan velkaan
vanhentumislain 6 §:ää, jonka mukaan, jollei kauppahinnan tai muun
vastikkeen suorittamisen eräpäivää ole sitovasti ennalta
määrätty, vanhentumisaika alkaa kulua, kun myyjä on luovuttanut
kaupan kohteen ostajalle tai kun muu velkojana oleva sopijapuoli on
täyttänyt oman suoritusvelvollisuutensa.
Jos asiassa ei voitaisi soveltaa vanhentumislain 6 §:ää,
sovellettavaksi tulisi vanhentumislain 8 §. Pykälän 1 momentin
mukaan jos kysymys on toistaiseksi myönnetystä tai ehdollisesti
syntyvästä velasta taikka muusta sellaisesta velasta, jonka
vanhentumisajan alkamisajankohta ei määräydy vanhentumislain 5-7
§:n nojalla, velka vanhentuu kymmenen vuoden kuluttua velvoitteen
oikeusperusteen syntymisestä, jollei vanhentumista ole sitä ennen
katkaistu.
***
Edellä lausutun perusteella hovioikeus katsoo, että kysymyksessä
oleva velka on vanhentumislain 6 §:ssä tarkoitettu muu vastike.
Näin ollen vanhentumisaika on alkanut siitä, kun Metsähallituksella
on ollut mahdollisuus vaatia velan maksua kiinteistön ostajalta.
Tämä mahdollisuus Metsähallituksella on ollut sen jälkeen, kun
Kittilän kunta ja Maanrakennus Kantmark Oy ovat laskuttaneet
rakentamistyöstä Metsähallitusta, josta on siten alkanut yleinen
kolmen vuoden vanhentumisaika. Riidatonta on, että
Metsähallituksella on 17.7.2009 päivätyn laskun saatuaan ollut
tieto kaikista rakennuskustannuksista ja se olisi voinut vaatia
niiden perusteella kokonaisuudessaan sopimukseen perustuvia
saataviaan kiinteistön ostajalta. Asiassa on riidatonta myös se,
että Metsähallitus on vaatinut ECU-Groupilta suoritusta
rakennuskustannuksista ensimmäisen kerran vasta 18.6.2014
eli yli
kolmen vuoden kuluttua edellä kerrotulla tavalla määräytyvästä
velan vanhentumisajan alkamisesta. Näin ollen Metsähallituksen
saatava on vanhentunut ja sen kanne on hylättävä.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments