KHO: Käräjäoikeuden antama asiakirjan salassapitopäätös ei sitonut Keskusrikospoliisia, sen tuli harkita julkisuuslain perusteella voiko asiakirjan antaa toimittajalle

14.3.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tuomioistuimen antama salassapitomääräys voi kohdistua ja olla sitova ainoastaan oikeudenkäyntiasiakirjan suhteen. Salassapitomääräys ei ole sitonut Keskusrikospoliisia, vaan sen on tullut itsenäisesti harkita, onko sopimus salassa pidettävä vai julkinen asiakirja.

Asiakirjoista ilmenee, että
asiakirjapyynnön kohteena oleva konsulttisopimus on määrätty rikosasiaa
koskevan oikeudenkäynnin yhteydessä salassa pidettäväksi.

Edellä
mainituista säännöksistä ja niiden esitöistä ilmenevän perusteella
tuomioistuimen oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa
annetun lain 10 §:n perusteella antama salassapitomääräys voi kohdistua
ja olla sitova ainoastaan oikeudenkäyntiasiakirjan suhteen. Kysymyksessä
on oikeudenkäyntimenettelyyn liittyvä erityissäännös, jonka nojalla
annetun salassapitomääräyksen ulottuvuutta ja merkitystä muussa
viranomaistoiminnassa on tulkittava sen omista lain esitöistä
ilmenevistä lähtökohdista ja tavoitteista käsin. Julkisuuslain 22 §:n
yleisellä säännöksellä viranomaisen asiakirjojen salassa pitämisestä ei
ole merkitystä silloin, kun asiakirjan salassa pitämistä koskeva määräys
on annettu mainitun erityissäännöksen nojalla.

Edellä lausutun
perusteella oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa
annetun lain nojalla annettu nyt kysymyksessä olevaa konsulttisopimusta
koskeva salassapitomääräys ei ole sitonut Keskusrikospoliisia, vaan sen
on tullut itsenäisesti harkita, onko sopimus salassa pidettävä vai
julkinen asiakirja.

***
Asiakirjan salassapidosta voidaan
säätää vain lailla. Yleisenä lähtökohtana voidaan sen vuoksi todeta,
että sellaisilla sopimusten salassapitomääräyksillä, jotka poikkeavat
julkisuuslaissa salassapidosta säädetystä, ei ole sitovaa merkitystä
arvioitaessa sopimuksen julkisuutta sitä viranomaiselta pyydettäessä.
Toisaalta sopimusten salassapitomääräykset osoittavat osapuolten
salassapitotahtoa ja salassapitointressejä, joilla seikoilla on
merkitystä arvioitaessa sopimusten julkisuutta ja salassapitoa
julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan perusteella.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments