Euroopan komissio: Euroopan komissio ja jäsenmaiden kuluttajaviranomaiset kehottavat sosiaalisen median yrityksiä noudattamaan EU:n kuluttajansuojasääntöjä

23.3.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

EU:n kuluttajaviranomaiset ja -järjestöt ovat saaneet yhä enemmän valituksia kuluttajilta, jotka ovat joutuneet petoksen tai huijauksen kohteeksi käyttäessään sosiaalisen median sivustoja tai joihin on sovellettu EU:n kuluttajalainsäädännön vastaisia palvelusopimusehtoja

Tämän vuoksi EU:n kuluttajaviranomaiset lähettivät viime marraskuussa
Ranskan kuluttajaviranomaisen johdolla ja Euroopan komission tuella
kirjeen Facebookille, Twitterille ja Google+:lle ja pyysivät näitä
puuttumaan mainittuihin ongelmiin.

Torstaina 16. maaliskuuta EU:n kuluttajaviranomaiset, Euroopan
komissio ja näiden yritysten edustajat tapasivat keskustellakseen
yritysten ehdottamista ratkaisuista. Yrityksillä on nyt kuukausi aikaa
viimeistellä toimenpiteet, joilla toiminta mukautetaan EU:n
lainsäädännön mukaiseksi. Lopulliset ehdotukset toimitetaan komission ja
kuluttajaviranomaisten tarkasteltaviksi. Jos ne eivät ole tyydyttäviä,
kuluttajaviranomaiset voivat viime kädessä turvautua pakkotoimiin.

Ehtojen selkeyttäminen ja lainvastaisten ehtojen poistaminen

Sosiaalisen median foorumien palvelusopimusehdot olisi saatava vastaamaan EU:n kuluttajansuojalainsäädäntöä. Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista annetun direktiivin
mukaan vakiosopimusehtoja, jotka aiheuttavat osapuolten sopimuksesta
johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien välille huomattavan
epätasapainon kuluttajan vahingoksi, pidetään kohtuuttomina (3 artikla)
ja näin ollen pätemättöminä. Lisäksi direktiivissä edellytetään, että
ehdot laaditaan selkeällä ja ymmärrettävällä kielellä, jotta kuluttajat
saavat tietoa oikeuksistaan selkeästi ja ymmärrettävästi (5 artikla).

Kuluttajia harhaan johtavien petosten ja huijausten poistaminen

Sosiaalisen median yritysten on poistettava kaikki sivustoillaan
olevat petokset ja huijaukset, jotka voivat johtaa kuluttajia harhaan,
heti kun ne tulevat tietoisiksi niistä. Tässä yhteydessä kansallisilla
kuluttajansuojaviranomaisilla olisi oltava suora viestintäkanava, jonka
kautta ne voisivat ilmoittaa (esim. sopimattomia kaupallisia menettelyjä
koskevaa direktiiviä tai kuluttajien oikeuksia koskevaa direktiiviä
rikkovista) väärinkäytöksistä sosiaalisen median toimijoille ja vaatia,
että sisältö poistetaan, ja saada tietoa rikkomiseen syyllistyneistä
kauppiaista. Tämä on linjassa EU:n kuluttajalainsäädännön ja sähköistä
kaupankäyntiä koskevan direktiivin kanssa, sillä niissä annetaan
jäsenmaille mahdollisuus ottaa käyttöön menettelyjä lainvastaisten
tietojen poistamiseksi tai niihin pääsyn estämiseksi.


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments