EU:n tuomioistuimen tuomio tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisissa menettelyissä

22.3.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Direktiivi 2012/13/EU – Tiedonsaantioikeus rikosoikeudellisissa menettelyissä – Oikeus saada tietoja syytteestä – Rangaistusmääräyksen tiedoksi antaminen – Menettelytavat – Velvollisuus nimetä asiamies – Syytetty, joka ei asu kyseisessä valtiossa ja jolla ei ole pysyvää kotipaikkaa – Määräaika rangaistusmääräyksen vastustamiseksi alkaa kulua asiamiehelle tehdystä tiedoksiannosta lähtien

Yhdistetyissä asioissa C‑124/16, C‑188/16 ja C‑213/16 ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Amtsgericht München (Münchenin alioikeus, Saksa)  (asiat C‑124/16)  ja C‑213/16) sekä Landgericht München I (München I:n alueellinen tuomioistuin, Saksa)  (asia C‑188/16)

Ennakkoratkaisupyynnöt
koskevat tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisissa menettelyissä
22.5.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2012/13/EU (EUVL 2012, L 142, s. 1) 2 artiklan, 3 artiklan 1 kohdan
c alakohdan ja 6 artiklan 1 ja 3 kohdan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyynnöt on esitetty rikosoikeudellisissa menettelyissä, joissa Ianos
Trancaa ja Ionel Opriaa syytetään varkaudesta ja Tanja Reiteriä
pahoinpitelystä ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.

Unionin tuomioistuin (viides jaosto) on ratkaissut asiat seuraavasti:

Tiedonsaantioikeudesta
rikosoikeudellisissa menettelyissä 22.5.2012 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/13/EU 2 artiklaa, 3 artiklan
1 kohdan c alakohtaa ja 6 artiklan 1 ja 3 kohtaa on tulkittava siten,
että ne eivät ole esteenä pääasioissa kyseessä olevan kaltaiselle
jäsenvaltion lainsäädännölle, jonka mukaan rikosoikeudellisessa
menettelyssä syytetyn henkilön, joka ei asu tässä jäsenvaltiossa ja
jolla ei ole siellä tai alkuperäjäsenvaltiossaan pysyvää kotipaikkaa, on
nimettävä asiamies häntä koskevan rangaistusmääräyksen tiedoksiantoa
varten ja jonka mukaan määräaika vastustaa tätä määräystä ennen sen
täytäntöönpanokelpoiseksi tulemista alkaa kulua kyseisen määräyksen
tiedoksi antamisesta mainitulle asiamiehelle.

Direktiivin
2012/13 6 artikla edellyttää rangaistusmääräyksen täytäntöönpanossa
kuitenkin, että heti, kun kyseessä oleva henkilö on tosiasiallisesti
saanut tiedon tästä määräyksestä, hänet on saatettava tilanteeseen,
jossa hän olisi ollut, mikäli kyseinen määräys olisi annettu hänelle
tiedoksi henkilökohtaisesti, ja hänellä on erityisesti oltava
käytettävissään määräyksen vastustamiseksi asetettu määräaika
kokonaisuudessaan ja menetetty määräaika on tarvittaessa palautettava
hänelle.

Kansallisten
tuomioistuinten on varmistettava, että kansallista menettelyä menetetyn
määräajan palauttamiseksi ja tämän menettelyn käyttämiselle asetettuja
edellytyksiä sovelletaan edellä mainittuja edellytyksiä vastaavalla
tavalla ja että tämä menettely täten mahdollistaa edellä mainitussa
6 artiklassa säädettyjen oikeuksien tehokkaan käyttämisen.

Linkki yhdistettyihin asioihin C-124/16, C-188/16, C-213/16

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments