Työehtosopimukseen yhtymisestä tulee olla selkeät päätökset ja asiakirjat

2.2.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Työtuomioistuin: Työehtosopimukseen yhtyminen, Työehtosopimuksen muoto, Työehtosopimuksen voimassaolo

Asiassa oli kysymys siitä, oliko
työntekijäyhdistys yhtynyt työehtosopimukseen työehtosopimuslain 4 §:n 1
momentin 1 kohdan mukaisesti. Työtuomioistuin katsoi, että lainkohdassa
säädetyn kirjallisen muotovaatimuksen täyttyminen edellytti ensinnäkin,
että työehtosopimukseen yhtymisestä oli olemassa kirjallinen asiakirja.
Asiakirjasta oli käytävä ilmi se työehtosopimus, johon yhdistys yhtyy
ja yhdistyksen tarkoitus nimenomaan yhtyä kyseiseen työehtosopimukseen.
Kirjallinen muoto edellytti myös sitä, että asiakirja oli varmennettu
yhdistyksen nimenkirjoitukseen oikeutettujen tai erikseen valtuutettujen
henkilöiden toimesta. Toiseksi yhtyminen työehtosopimukseen
työehtosopimuslain 4 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetyin tavoin
edellytti muun ohella sitä, että yhtyvässä yhdistyksessä oli tehty sen
sääntöjä noudattaen päätös yhtymisestä.

Työtuomioistuin katsoi,
että asiakirja, jolla yhtymisen työehtosopimukseen väitettiin
tapahtuneen, ei täyttänyt edellä mainittuja muotovaatimuksia. Asiassa
jäi myös näyttämättä, että työntekijäyhdistyksessä olisi tehty päätös
työehtosopimukseen yhtymisestä. Näin ollen kanne hylättiin. Koska
kantajalla oli asian tulkinnanvaraisuuden vuoksi perusteltu aihe saattaa
asia työtuomioistuimen tutkittavaksi, asianosaiset saivat pitää
oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments