Oikeuskanslerilta aloite lupalakimieslain muuttamiseksi

3.2.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Lupaa ei tulisi voida myöntää kelvottomille. Oikeuskanslerille muutoksenhakuoikeus jos lupa myönnetty.

Oikeuskansleri esittää oikeusministeriölle, että lakia luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista muutettaisiin.

Oikeuskansleri valvoo luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien, nk. lupalakimiesten, toimintaa. Hän on havainnut puutteita muun muassa säännöksissä, jotka koskevat lupalakimiesten kelpoisuutta ja luvan myöntämisen edellytyksiä. Esimerkiksi luvanhakijan ammatillisessa osaamisessa ja työn laadussa ilmenneitä vakaviakaan puutteita ei voida ottaa huomioon harkittaessa luvan myöntämistä. Oikeuskansleri pitää tätä asiakkaiden oikeusturvan ja yleisemminkin oikeudenhoidon kannalta kestämättömänä.

Myös lain soveltamisalan epäselvyys on oikeuskanslerin näkemyksen mukaan ongelmallinen sekä lupalakimiesten että heidän asiakkaidensa oikeusturvan kannalta. Lupalakimiehet ovat valvonnan piirissä lähinnä oikeudenkäyntiasioissa, kun taas heidän muu ammatillinen toimintansa jää valvonnan ulkopuolelle.  Siitä, milloin kyseessä on oikeudenkäyntiin liittyvä tehtävä, on erilaisia tulkintoja.

Oikeuskansleri esittää myös harkittavaksi, että oikeuskanslerilla yleisen edun edistäjänä ja lupalakimiesten toiminnan valvojana olisi oikeus hakea muutosta hovioikeuden ratkaisuun, jos hovioikeus myöntää lupalakimiehen luvan hakijalle, jolle asiantuntijaelimenä toimiva oikeudenkäyntiavustajalautakunta ei ole lupaa myöntänyt.

Oikeuskanslerilta aloite lupalakimieslain muuttamiseksi

OKV_3_50_2016.pdf

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments