KHO: Hyödyllisyysmallioikeus ei edellytä samaa keksinnöllisyyttä kuin patentti

20.2.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2017:26

Hyödyllisyysmallioikeus – Keksinnöllisyys – Ongelma–ratkaisu-menetelmä – Selvä ero – Tekniikan taso – Alan ammattilainen – Keksinnöllinen oivallus – Yleistiedot – Ikkunarakenne

Ikkunarakenteen
hyödyllisyysmallioikeuden mitättömäksi julistamista koskevassa asiassa
oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavana, voidaanko
hyödyllisyysmallin keksinnöllisyyttä arvioida soveltamalla Euroopan
patenttivirastossa patentin keksinnöllisyyden arvioimiseksi kehitettyä
ongelma–ratkaisu-menetelmää.

Korkein hallinto-oikeus
katsoi, ettei hyödyllisyysmalliasioissa saman keksinnöllisyyskynnyksen
soveltaminen kuin patenttiasioissa ollut Suomessa mahdollista. Koska
ongelma–ratkaisu-menetelmä vastasi kysymykseen, täyttääkö keksintö
patentoitavalta ratkaisulta edellyttävät kriteerit,
hyödyllisyysmallirekisteröintiä ei voitu mitätöidä sillä perusteella,
ettei sen kohteena oleva keksintö ollut tämän menetelmän mukaisesti
arvioituna keksinnöllinen. Keksintö saattoi silloinkin, kun alan
ammattilainen päätyisi hyödyllisyysmallin mukaiseen ratkaisuun
etenemällä tunnetusta tekniikasta ilman patenttilaissa tarkoitettua
keksinnöllistä oivallusta, erota tunnetusta tekniikasta
hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 2 §:n 1 momentissa
tarkoitetulla tavalla. Näin olisi, jos se esimerkiksi eroaisi lähintä
tunnettua tekniikkaa edustavassa julkaisussa kuvatusta ratkaisusta
sellaisten elementtien osalta, jotka eivät olleet itsessään triviaaleja.
Toisaalta tavanomaisena tuotekehittelynä ilmenevää alan yleistiedon
soveltamista tunnetun tekniikan tasoon ei voitu pitää riittävänä
hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain mukaisen keksinnöllisyyden
tason saavuttamiseksi.

Patentti- ja rekisterihallitus ja
markkinaoikeus olivat katsoneet, että hyödyllisyysmallin mukainen
ikkunarakenne ei täyttänyt hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 2
§:n 1 momentissa säädettyä selvän eron vaatimusta. Korkein
hallinto-oikeus ei muuttanut markkinaoikeuden päätöksen lopputulosta.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments