Käräjäoikeudessa hävinnyt osapuoli sai tallettaa tuomitun korvauksen aluehallintovirastoon kun kantaja ei molemminpuolisen muutoksenhaun johdosta ollut halukas ottamaan suoritusta vastaan

27.2.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2017:27

Maksutalletus – Valitusoikeus – Kuuleminen – Maksutalletuksen edellytykset – Aluehallintovirasto

Yhtiö oli aluehallintovirastoon
toimittamassaan ilmoituksessa pyytänyt saada maksutalletuslain nojalla
tallettaa aluehallintovirastoon kaupungille suoritettavan,
käräjäoikeuden tuomiolla ensisijaisesti yhtiön maksettavaksi tuomitun
korvauksen, koska korvauksen saajana oleva kaupunki oli kieltäytynyt
vastaanottamasta suoritusta. Aluehallintovirasto oli päätöksellään
hyväksynyt talletuksen. Hallinto-oikeus jätti kaupungin valituksen
tutkimatta.

Asiassa oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa
ensinnä ratkaistavana, oliko kaupungilla oikeus valittaa
aluehallintoviraston päätöksestä.

Korkein hallinto-oikeus
katsoi, että aluehallintoviraston maksutalletusasiassa tekemä päätös
vaikutti kaupungin etuun tai oikeuteen hallintolainkäyttölain 6 §:n 1
momentissa tarkoitetulla tavalla. Aluehallintovirasto tutki
talletusasiaa ratkaistessaan, oliko saatava maksutalletuslain mukainen,
oliko velkoja kieltäytynyt maksutalletuslaissa tarkoitetulla tavalla
ottamasta vastaan suoritusta ja oliko ilmoituksessa
aluehallintovirastolle mainittu maksutalletuslain mukaisesti syy, johon
vaatimus maksuvelvollisuuden täyttymisestä tallettamalla perustui.
Kaupungilla ei ollut mahdollisuutta saattaa hallintoviranomaisen
päätöstä talletuksen tekemisen edellytyksistä ratkaistavaksi missään
muussa oikeudenkäynnissä. Korkein hallinto-oikeus kumosi
hallinto-oikeuden päätöksen ja otti asian välittömästi ratkaistavakseen.

Asiassa oli myös ratkaistavana, oliko
aluehallintoviraston tullut kuulla kaupunkia ennen talletuksen
vastaanottamista. Korkein hallinto-oikeus totesi, että asiassa ei ollut
esitetty selvitystä siitä, että kaupungin kuuleminen olisi vaarantanut
maksutalletusta koskevan päätöksen tarkoituksen toteutumisen.
Maksutalletuslain 2 §:n 2 momentin mukainen suoritusvelvollisen
velvollisuus ilmoittaa talletuksesta talletuksen tekemisen jälkeen ei
myöskään korvannut viranomaisen hallintolakiin perustuvaa etukäteistä
kuulemisvelvollisuutta. Aluehallintoviraston olisi näin ollen tullut
kuulla kaupunkia ennen maksutalletusasiaa koskevan päätöksen tekemistä.
Koska kaupunki oli voinut oikeudenkäynnin kuluessa esittää käsityksensä
asiasta, aluehallintoviraston päätöstä ei kumottu kuulemisvirheen
perusteella.

Korkein hallinto-oikeus katsoi muutoin, että
maksutalletuslain mukaiset edellytykset talletuksen tekemiselle olivat
täyttyneet ja että aluehallintoviraston oli siten tullut hyväksyä yhtiön
ilmoituksen mukainen talletus. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi
kaupungin valituksen, ja aluehallintoviraston päätös jäi näin ollen
voimaan.

Äänestys 3-2.

KHO:2017:27

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments