EU:n tuomioistuimen tuomio turvapaikkapolitiikkaa koskevassa asiassa

9.2.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Direktiivi 2004/83/EY – Kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelyä pakolaisiksi koskevat vähimmäisvaatimukset – Toissijaista suojelua koskeva hakemus – Sen kansallisen menettelyn lainmukaisuus, jota on noudatettu sellaisen toissijaista suojelua koskevan hakemuksen käsittelyssä, joka on tehty pakolaisaseman myöntämiseksi tehdyn hakemuksen hylkäämisen jälkeen – Oikeus tulla kuulluksi – Laajuus – Oikeus puhutteluun – Oikeus kutsua todistajia ja kuulustella vastapuolen todistajia

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  Supreme Court
(ylin tuomioistuin, Irlanti).

Ennakkoratkaisupyyntö koskee kuulluksi
tulemista koskevan oikeuden tulkintaa kolmansien maiden kansalaisten ja
kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelyä pakolaisiksi tai muuta
kansainvälistä suojelua tarvitseviksi henkilöiksi koskevista
vähimmäisvaatimuksista sekä myönnetyn suojelun sisällöstä 29.4.2004
annetussa neuvoston direktiivissä 2004/83/EY (EUVL 2004, L 304, s. 12)
tarkoitetun toissijaisen suojeluaseman myöntämistä koskevassa
menettelyssä.

Unionin tuomioistuin (kolmas jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Oikeus
tulla kuulluksi, sellaisena kuin sitä sovelletaan kolmansien maiden
kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelyä
pakolaisiksi tai muuta kansainvälistä suojelua tarvitseviksi henkilöiksi
koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä myönnetyn suojelun sisällöstä
29.4.2004 annetun neuvoston direktiivin 2004/83/EY puitteissa, ei
lähtökohtaisesti edellytä, että silloin, kun pääasiassa kyseessä olevan
kaltaisessa kansallisessa lainsäädännössä säädetään kahdesta erillisestä
toisiaan seuraavasta menettelystä yhtäältä pakolaisasemaa koskevan
hakemuksen ja toisaalta toissijaista suojelua koskevan hakemuksen
käsittelemiseksi, toissijaista suojelua hakevalla henkilöllä on oikeus
hakemustaan koskevaan puhutteluun ja oikeus kutsua todistajia tai
kuulustella vastapuolen todistajia tämän puhuttelun yhteydessä.

Puhuttelu
on sen sijaan järjestettävä, jos erityiset olosuhteet, jotka liittyvät
toimivaltaisen viranomaisen käytettävissä oleviin seikkoihin tai
henkilökohtaiseen tai yleiseen tilanteeseen, johon toissijaista suojelua
koskeva hakemus liittyy, sitä edellyttävät, jotta viranomainen voi
käsitellä hakemuksen kaikista seikoista tietoisena, mikä
ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on tarkistettava.

Linkki asiaan C-560/14

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments