EU:n tuomioistuimen tuomio tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa

17.2.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Toimivalta vanhempainvastuuta koskevissa asioissa – Asetus (EY) N:o 2201/2003 – 8–15 artikla – Toimivalta elatusvelvoitteita koskevissa asioissa – Asetus (EY) N:o 4/2009 – 3 artiklan d alakohta – Eri jäsenvaltioiden tuomioistuimien antamat vastakkaiset ratkaisut – Lapsi, joka asuu vakinaisesti äitinsä asuinjäsenvaltiossa – Isän asuinjäsenvaltion tuomioistuimilla ei ole toimivaltaa muuttaa ratkaisua, josta on tullut lainvoimainen ja jonka ne ovat antaneet aikaisemmin lapsen asuinpaikasta, elatusvelvoitteista ja tapaamisoikeuden käyttämisestä

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Vilniaus miesto apylinkės teismas
(Vilnan piirituomioistuin, Liettua)

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja
täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa
ja asetuksen (EY) N:o 1347/2000 kumoamisesta 27.11.2003 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/2003 (EUVL 2003, L 338, s. 1)
tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa vastakkain ovat yhtäältä W ja V
(jäljempänä lapsi V) ja toisaalta X ja jossa on kyse vanhempainvastuusta
ja elatusvelvoitteista.

Unionin tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Tuomioistuimen
toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta
avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EY)
N:o 1347/2000 kumoamisesta 27.11.2003 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 2201/2003 8 artiklaa ja toimivallasta, sovellettavasta laista,
päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä
elatusvelvoitteita koskevissa asioissa 18.12.2008 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 4/2009 3 artiklaa on tulkittava siten, että pääasian
kaltaisessa asiassa jäsenvaltion tuomioistuimet, jotka ovat antaneet
alaikäisen lapsen osalta vanhempainvastuuta ja elatusvelvoitteita
koskevan ratkaisun, josta on tullut lainvoimainen, eivät ole enää
toimivaltaisia ratkaisemaan kyseisen ratkaisun muuttamista koskevaa
vaatimusta, jos lapsen asuinpaikka on toisen jäsenvaltion alueella.
Toimivalta ratkaista kyseinen vaatimus on juuri viimeksi mainitun
jäsenvaltion tuomioistuimilla.

Linkki asiaan C-499/15

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments