EOA huolissaan riita-asioiden käsittelyaikojen kestosta

23.2.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Keväällä 2015 vireille tulleen asian valmisteluistunto luvassa keväällä 2017.

Kantelija pyysi tutkimaan Pohjanmaan käräjäoikeuden käsittelyaikaa ja käsittelypäivän siirty-mistä kiinteistöä koskevassa riita-asiassa – – -.
Asian päiväkirjalehden mukaan asia tuli käräjäoikeudessa vireille 31.8.2015. Asianosaisille lähetettiin 30.11.2015 ilmoitus siitä, että suullinen valmistelu voidaan pitää syksyllä 2016. Käräjäoikeus kuitenkin ilmoitti 15.6.2016 käsittelypäivän siirtyvän pidettäväksi aikaisintaan keväällä 2017.
– – –
Saamani selvityksen valossa asiassa ei ole tullut esille sellaista yksittäisen virkamiehen virhettä tai laiminlyöntiä, joka edellyttäisi oikeusasiamiehen toimenpiteitä.
Kiinnitän kuitenkin käräjäoikeuden huomiota asian pitkään käsittelyaikaan. Tämä asiantila on tosin jo entuudestaan käräjäoikeuden tiedossa, joka on vedonnut resurssien riittämättömyyteen. Minulla ei ole aihetta epäillä tätä ilmoitusta.

Saatan edellä esittämäni käsityksen Pohjanmaan käräjäoikeuden tietoon.

Tuomioistuinten tehtävät perustuvat viime kädessä perustuslakiin ja kansainvälisiin ihmisoi-keussitoumuksiin. Perusoikeusuudistuksen esitöissä on lähdetty siitä, että perusoikeussään-nökset on otettava huomioon myös eduskunnan käyttäessä budjettivaltaa (HE 309/1993 vp).
Julkisen vallan voimavarakysymykset näyttäytyvät perus- ja ihmisoikeuskysymyksinä ja siten myös laillisuuskysymyksinä viimeistään siinä vaiheessa, jos viranomaisen tai tuomioistuimen ei ole käytettävissään olevien resurssien puolesta mahdollista turvata perus- ja ihmisoikeuk-sien toteutumista toimivaltansa piiriin kuuluvissa asioissa.

Perustuslakivaliokunta on toistuvasti ottanut esille huolen oikeuslaitoksen resurssitilanteesta. Viimeksi mietinnössä PeVM 2/2016 vp otettiin esille oikeusasiamiehen kertomuksessa esitetyt huomiot oikeuslaitokseen kohdistuvista säästöistä. Laillisuusvalvontahavaintona on, että pitkät käsittelyajat aiheuttavat ongelmia asioissa, jotka vaativat viivytyksetöntä käsittelyä. Havaintona on myös se, että resurssien riittämättömyys suhteessa työmäärään on aiheuttanut tuomareiden ja muun henkilökunnan uupumista. Oikeusasiamies on useiden vuosien ajan pitänyt oikeusprosessien pitkiä käsittelyaikoja yhtenä keskeisimpinä perus- ja ihmisoikeusongelmina Suomessa.

Perustuslakivaliokunta piti esiin nostettuja ongelmia vakavina. Valiokunnan mukaan pitemmällä aikavälillä on välttämätöntä toteuttaa tarkoituksenmukaiset oikeudenhoidon rakenteelliset, menettelylliset ja muut uudistukset sekä toimenpiteet oikeusturvan kehittämiseksi siten, että oikeusturvan taso vastaa perustuslain ja Suomea velvoittavien ihmisoikeussopimusten vaatimuksia. Perustuslakivaliokunta korosti edelleen sitä, että oikeusturvan toteuttamisesta vastaavien viranomaisten perusrahoitus on turvattava riittävällä tavalla hankalassakin taloustilanteessa (PeVM 2/2016 vp s. 3).

Resurssipuutteista johtuvat oikeudenkäyntien aiheettomat viivästykset eivät toteuta perustuslain 21 §:ssä jokaiselle kuuluvaa oikeutta saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä. Saatan tämän käsitykseni oikeuslaitoksen resursseista vastaavan oikeusministeriön tietoon.

Avaa pdf -tiedostona

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments