Perustelematon valitus voitiin jättää tutkimatta kun sitä ei täydennetty

2.1.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2016:223

Ulkomaalaisasia – Muutoksenhaku – Kansainvälinen suojelu – Valitusperusteen esittäminen – Valituksen täydentäminen hallinto-oikeudessa – Määräaika – Tutkimatta jättäminen

Suomessa kansainvälistä suojelua
hakenut A oli valituskirjelmässään hallinto-oikeudelle esittänyt, että
Maahanmuuttoviraston päätös on lainvastainen ja että hän toimittaa
tarkemmat perustelut valitukselleen myöhemmin. Hallinto-oikeus oli
saantitodistusmenettelyä käyttäen varannut valittajalle tilaisuuden
valituksen täydentämiseen seitsemän päivän kuluessa lähetteen
tiedoksisaamisesta lukien uhalla, että valitus voidaan jättää
tutkimatta, jos sitä ei täydennetä pyydetyllä tavalla. Hallinto-oikeus
oli jättänyt valituksen tutkimatta, koska pyydettyä täydennystä ei ollut
toimitettu määräajassa eikä myöhemminkään.

Korkein hallinto-oikeus myönsi asiassa valitusluvan ja tutki valituksen.

Korkein
hallinto-oikeus totesi aluksi, että hallinto-oikeudelle toimitettu
valituskirjelmä ei ollut ollut hallintolainkäyttölain 23 §:n mukainen
eikä valituksen täydennyttäminen ollut ollut asian käsittelyn kannalta
tarpeetonta.

Ratkaistavana oli seuraavaksi, oliko
hallinto-oikeuden antama määräaika valituksen täydentämistä varten ollut
kohtuullinen. Määräajan kohtuullisuutta arvioitaessa otettiin huomioon,
että valituksen tekemiseksi oli jo ollut käytettävissä ulkomaalaislain
mukainen valitusaika. Tähän nähden valituksen täydentämistä koskeva
määräaika voi olla hyvinkin lyhyt ilman, että sitä voitaisiin pitää
kohtuuttomana. Hallinto-oikeuden menettelyä ei pidetty
hallintolainkäyttölain 28 §:ssä asetettujen vaatimusten vastaisena.

Asiassa
oli vielä ratkaistava, oliko hallinto-oikeus voinut jättää valituksen
tutkimatta. Hallinto-oikeudelle toimitettu valitus ei ollut sisältänyt
mitään yksilökohtaisia perusteluja vaatimusten tueksi eikä mitään
sellaista, jonka perusteella hallinto-oikeus olisi voinut tutkia
valituksen. Hallinto-oikeuden oli tullut jättää valitus tutkimatta.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments