Mikkelin vankilan toiminnassa ilmeni vakavia lainvastaisuuksia

27.1.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Muun muassa oikeudenkäyntiasiakirjojen hallussapidolle asetettiin rajoituksia, jolloin vangeilla ei ollut asianmukaisia mahdollisuuksia valmistautua oikeudenkäynteihin. Vankia oli pyydetty luovuttamaan asiamiehelle annettavat asiakirjat vankilalle tarkastettavaksi, mikä loukkasi asianajosalaisuutta.

Apulaisoikeusasiamies (AOA) Jussi Pajuoja tarkasti Mikkelin vankilan
marraskuussa 2016. Tarkastuksessa havaittiin, että vankilassa on
käytössä omia toimintatapoja ja sääntöjä, jotka eivät perustu lakiin ja
jotka eroavat muissa vankiloissa noudatetuista käytännöistä.

Koska vankeus- ja tutkintavankeuslaki ovat olleet voimassa jo yli
kymmenen vuotta, lainvastaisuudet ilmentävät joko tietämättömyyttä tai
piittaamattomuutta lain säännöksistä.

Tarkastuksen jälkeiset korjaukset

Tarkastuksen jälkeen Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen
aluekeskuksessa ja vankilassa on ryhdytty toimenpiteisiin tilanteen
korjaamiseksi.

Vankilassa oli pitkään käytössä vankilan itse laatima
järjestyssääntö, jota aluejohtaja ei ollut virallisesti vahvistanut.
Järjestyssäännössä asetettiin vangeille lainvastaisia rajoituksia.
Tammikuussa 2017 aluekeskuksessa on laadittu vankilalle uusi
järjestyssääntö.

Lain mukaan vangilla on muutoksenhakuoikeus häntä koskevista hallintopäätöksistä. Vankilassa
ei ole useinkaan tehty hallintopäätöksiä, eikä annettu
muutoksenhakuohjausta. Tällä on estetty vankeja käyttämästä heille
kuuluvia lainmukaisia oikeussuojakeinoja. Vankilasta saadun ilmoituksen
mukaan siellä on ryhdytty tekemään lain mukaisia hallintopäätöksiä
vankien kohteluun liittyvissä asioissa ja antamaan niihin
muutoksenhakuohjaus.

Vankilassa ei ollut tutkintavankiosastoa, vaikka tutkintavangit lain
mukaan ja kansainvälisten sopimusten mukaan on sijoitettava omalle
osastolle erilleen vankeusvangeista. Tarkastuksen jälkeen vankilaan on
perustettu tutkintavankiosastoja.

Aikaisemmin oikeudenkäyntiasiakirjojen hallussapidolle asetettiin
rajoituksia, jolloin vangeilla ei ollut asianmukaisia mahdollisuuksia
valmistautua oikeudenkäynteihin. Nyt oikeudenkäyntiin valmistautumiseen
tarvittavan materiaalin haltuun antamista ei enää rajoiteta.

Huomautus asianajosalaisuuden loukkaamisesta

Tarkastuksen jälkeen tekemässään päätöksessä AOA antoi vankilalle
huomautuksen lainvastaisesta menettelystä. Vankia oli pyydetty
luovuttamaan asiamiehelle annettavat asiakirjat vankilalle
tarkastettavaksi, mikä loukkasi asianajosalaisuutta. AOA piti
lainvastaista menettelyä vakavana. Huomautus koski myös sitä, että
vankila toistuvasti laiminlöi velvollisuuttaan vastata
selvityspyynnöissä esitettyihin kysymyksiin.

Jatkotoimenpiteet

Vankilan poistumislupa-, kurinpito- ja tapaamiskäytännöt eroavat
muiden vankiloiden käytännöistä ja ne ovat erittäin tiukat. Vankien ja
henkilökunnan välit vaikuttavat tarkastushavaintojen perusteella
tavanomaista huonommilta ja jännitteisiltä. Vaikka vankilan tilat ovat
uudet, rakennushankkeissa ei ole huomioitu vankeuslaissa asetettuja
vaatimuksia ja mitä tiloja vankilassa tulee olla. Liikunnan
harrastusmahdollisuudet ovat myös erittäin huonot, vankilasta puuttuu
esimerkiksi muissa vankiloissa oleva kuntosali.

AOA pyysi Rikosseuraamuslaitosta ilmoittamaan 1.5.2017 mennessä,
mihin toimenpiteisiin tarkastuspöytäkirjan kohdista 1-26 ilmenevät
havainnot ovat antaneet aihetta.

Mikkelin vankilan tarkastuspöytäkirja (EOAK/4397/2016) ja edellä mainittu päätös (EOAK/4976/2016) on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla, http//www.oikeusasiamies.fi/

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments