Käräjäoikeuden ei olisi pitänyt omasta aloitteestaan tutkia kuluttajasopimuksen kohtuullisuutta

19.1.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

HelHO:2016:16

Velkomus
Korko
Kuluttajansuoja
Oikeudenkäyntimenettely – selvästi perusteeton vaatimus
Euroopan unionin oikeus

Hovioikeus
katsoo, että luottosopimuksen liitteenä olleista vakiomuotoisista
eurooppalaisista kuluttajaluottotiedoista on ilmennyt
kuluttajansuojalain 7 luvun 9 §:n 1 momentissa ja
kulutusluottosopimuksista annetun direktiivin (2008/48/EY) 5
artiklassa vaaditut tiedot luottokustannuksista. Myös lainan
lyhennystapa ja nostopalkkio on esitetty selkeästi
luottosopimuksessa ja sen liitteissä. A on voinut arvioida lainan
euromääräistä kokonaiskustannusta myös vakiomuotoisten
eurooppalaisten kuluttajaluottotietojen lomakkeella annetusta
esimerkistä.

Edellä
todetuin perustein hovioikeus katsoo, että B:n kulutusluottoehdot on
laadittu riittävän selkeästi ja ymmärrettävästi ja että A:lle
toimitettu lainasopimus edellä mainittuine liitteineen on tältä
osin täyttänyt kuluttajansuojalainsäädännön
vähimmäisvaatimukset. Näin ollen käräjäoikeudella ei ole ollut
unionin oikeuskäytännöstä johdettavaa oikeutta ja velvollisuutta
viran puolesta tutkia luottokustannuksia koskevien ehtojen
kohtuullisuutta.

Vaatimusten
perusteettomuuden arviointi

Hovioikeus
toteaa, että kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n korkokattoa
koskevaa säännöstä ei voida säännöksen soveltamisalaa koskevan
rajauksen vuoksi soveltaa A:lle myönnettyyn 2.000 euron
limiittiluottoon kuten käräjäoikeus on tehnyt. Laissa ei ole
myöskään muita luottokorkoa koskevia pakottavia säännöksiä,
joiden nojalla Oy:n esittämää korkovaatimusta voitaisiin pitää
sillä tavoin ilmeisen perusteettomana, että se voitaisiin hylätä
oikeudenkäynnissä, jossa vastaaja on passiivinen.

Johtopäätökset

Koska
A ei ole asiassa esittänyt väitettä, että luottokorko tai
nostopalkkio olisivat olleet kohtuuttomia, hovioikeus katsoo edellä
mainituilla perusteilla, että käräjäoikeuden ei olisi tullut
viran puolesta tutkia näitä kustannuksia koskevien ehtojen
kohtuullisuutta.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments