Eu:n tuomioistuimen tuomio: Turvapaikkahakemus voidaan hylätä, jos hakija on osallistunut terroristiryhmän toimintaan

31.1.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue – Turvapaikka – Direktiivi 2004/83/EY – Kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelyä pakolaisiksi koskevat vähimmäisvaatimukset – 12 artiklan 2 kohdan c alakohta ja 12 artiklan 3 kohta – Pakolaisaseman myöntämättä jättäminen – Yhdistyneiden kansakuntien tarkoitusperien ja periaatteiden vastaisten tekojen käsite – Ulottuvuus – Terroristijärjestön johtava jäsen – Terroristiryhmän toimintaan osallistumisesta saatu rikosoikeudellinen tuomio – Tapauskohtainen tarkastelu

Ei ole välttämätöntä, että turvapaikanhakija olisi henkilökohtaisesti tehnyt terroritekoja tai lietsonut tällaisia tekoja tai osallistunut niiden toteuttamiseen.

Enakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  Conseil d’État (ylimmän oikeusasteen tuomioistuin, Belgia).

Unionin tuomioistuin (suuri jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)      Kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelyä pakolaisiksi tai muuta kansainvälistä suojelua tarvitseviksi henkilöiksi koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä myönnetyn suojelun sisällöstä 29.4.2004 annetun neuvoston direktiivin 2004/83/EY 12 artiklan 2 kohdan c alakohtaa on tulkittava siten, että siinä säädettyyn pakolaisaseman myöntämättä jättämisen perusteeseen vetoaminen ei edellytä sitä, että kansainvälisen suojelun hakija olisi tuomittu jostakin terrorismin torjumisesta 13.6.2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta terrorismirikoksesta.

2)      Direktiivin 2004/83 12 artiklan 2 kohdan c alakohtaa ja 12 artiklan 3 kohtaa on tulkittava siten, että sellaiset teot, joilla osallistutaan terroristiryhmän toimintaan, kuten ne, joista pääasian vastapuoli on tuomittu, voivat olla pakolaisaseman myöntämättä jättämisen peruste, vaikka ei ole osoitettu, että kyseinen henkilö on tehnyt, yrittänyt tehdä tai uhannut tehdä Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmissa täsmennetyn terroriteon. Kun tarkastellaan tapauskohtaisesti tosiseikkoja, joiden nojalla voidaan arvioida, onko vakavaa aihetta epäillä, että henkilö on syyllistynyt Yhdistyneiden kansakuntien tarkoitusperien ja periaatteiden vastaisiin tekoihin, yllyttänyt tällaisiin tekoihin tai muulla tavoin osallistunut niihin, sillä seikalla, että jäsenvaltion tuomioistuimet ovat tuominneet tämän henkilön osallistumisesta terroristiryhmän toimintaan, on erityinen merkitys, samoin kuin sillä seikalla, että mainittu henkilö oli tämän ryhmän johtava jäsen, eikä ole välttämätöntä osoittaa, että tämä sama henkilö on itse yllyttänyt terroritekoihin tai osallistunut niihin muulla tavoin. 

Eu:n tuomioistuimen lehdistötiedote asiasta

Linkki asiaan C-573/14

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments