Vakuutusoikeuden ei tarvinnut pyytää EU-tuomioistuimelta ennakkoratkaisua opintotukiasiassa

16.12.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2016:202

Ylimääräinen muutoksenhaku – Purku – Vakuutusoikeus – Menettelyvirhe – Velvollisuus esittää ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Opintotuki – Ulkomailla suoritettavat opinnot – Ulkomailla pitkään asunut Suomen kansalainen – Integroituminen Suomen yhteiskuntaan

Suomen kansalainen A oli hakenut
Suomesta opintotukea Yhdistyneessä kuningaskunnassa suoritettavia
opintoja varten. Tätä edeltävästi pitkään muissa EU:n jäsenvaltioissa
asunut A oli vedonnut muun ohella siihen, että hänen vakinainen
asuinpaikkansa oli nyt Suomessa ja että hänen yhteytensä Suomeen olivat
voimakkaammat kuin hänen siteensä mihinkään muuhun maahan.
Kansaneläkelaitoksen opintotukikeskus oli hylännyt A:n
opintotukihakemuksen, koska hänellä ei ollut ollut kotikuntaa Suomessa
vähintään kahden vuoden ajan opintojen alkamista edeltävän viiden vuoden
aikana. Opintotuen muutoksenhakulautakunta ja vakuutusoikeus olivat
hylänneet A:n valituksen opintotukikeskuksen päätöksestä.

A
haki korkeimmalta hallinto-oikeudelta vakuutusoikeuden päätöksen
purkamista. Hakemuksessaan A katsoi vakuutusoikeuden tehneen
menettelyvirheen, kun se ei ollut esittänyt unionin tuomioistuimelle
ennakkoratkaisupyyntöä siitä, oliko unionin oikeutta tulkittava siten,
että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 20 ja 21 artikla
ovat esteenä asiaan sovellettavan Suomen opintotukilain 1 §:n 4 momentin
(345/2004) kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jossa säädetään
asumisaikaa koskevasta edellytyksestä.

Korkein
hallinto-oikeus katsoi, että kun otettiin huomioon unionin
tuomioistuimen vakiintunut oikeuskäytäntö, A:n yhteydestä Suomeen
esitetty selvitys, jäsenvaltioille integraatiota yhteiskuntaan koskevien
arviointiperusteiden valinnassa kuuluva laaja harkintavalta sekä se,
että integraation asteen arviointi kuuluu yksinomaan kansalliselle
tuomioistuimelle, vakuutusoikeus ei ollut menetellyt virheellisesti,
kun se ei ollut pyytänyt unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua
asiassa. Asian käsittelyssä ei siten ollut vakuutusoikeudessa tapahtunut
menettelyvirhettä, joka olisi olennaisesti voinut vaikuttaa päätökseen,
joten purkuhakemus oli hylättävä.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments