Tehostettu matkustuskielto ja tutkinta-aresti vaihtoehdoiksi tutkintavankeudelle

1.12.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallituksen tänään eduskunnalle antaman lakiesityksen taustalla on muun muassa tarve lisätä tutkintavankeuden tehokkaasti valvottuja vaihtoehtoja.

Tutkintavankeuden vaihtoehtoina aiotaan ottaa
käyttöön tehostettu matkustuskielto ja tutkinta-aresti.

Tutkintavankeudella tarkoitetaan aikaa, jonka
rikoksesta epäilty on vangittuna rikoksen johdosta ennen
täytäntöönpanokelpoista tai lainvoimaista tuomiota. Tutkintavankeuden
tarkoituksena on ennen kaikkea turvata rikoksen esitutkinta,
tuomioistuinkäsittely ja rangaistusten täytäntöönpano. Tutkintavankeuden
kesto oli vuonna 2015 keskimäärin 3,6 kuukautta.

Esityksen mukaan tuomioistuin voisi määrätä
rikoksesta epäillyn teknisin välinein valvottuun tehostettuun
matkustuskieltoon ennen rangaistuksen tuomitsemista. Sen jälkeen kun
hänet olisi tuomittu ehdottomaan vankeusrangaistukseen, tuomioistuin
voisi vangitsemisen tai vangittuna pitämisen sijasta määrätä hänet
teknisin välinein valvottuun tutkinta-arestiin, jos tuomittu rangaistus
olisi vähemmän kuin kaksi vuotta vankeutta. Tutkinta-arestia ei siten
voitaisi käyttää kaikkein törkeimmissä rikoksissa.

Edellytyksenä tehostetulle matkustuskiellolle
ja tutkinta-arestille olisi myös, että rikoksesta epäilty tai tuomittu
sitoutuisi noudattamaan hänelle asetettuja velvollisuuksia ja että
niiden noudattamista voitaisiin pitää hänen tapauksessaan
todennäköisenä.

Tutkinta-arestiin liittyisi aina velvollisuus
pysyä asunnossa tuomioistuimen määrääminä aikoina. Tehostetussa
matkustuskiellossa asunnossa pysymisvelvoitteen määrääminen olisi
tuomioistuimen harkinnassa.

Poliisi vastaisi tehostetun matkustuskiellon
valvonnasta ja Rikosseuraamuslaitos tutkinta-arestin valvonnasta.
Molempien pakkokeinojen teknisestä valvonnasta vastaisi
Rikosseuraamuslaitos. Jos tehostettuun matkustuskieltoon tai
tutkinta-arestiin määrätty henkilö rikkoisi hänelle asetettuja
velvollisuuksia, hänet voitaisiin pidättää ja vangita. Lievissä
tapauksissa tutkinta-arestiin määrätylle voitaisiin antaa kirjallinen
varoitus.

Aikaa, jonka tutkintavankia voitaisiin
säilyttää poliisin ylläpitämässä säilytystilassa, lyhennettäisiin ja
sijoittamisen edellytyksiä tiukennettaisiin. Tutkintavankia ei saisi
säilyttää poliisin tilassa 7 vuorokautta pidempää aikaa, ellei siihen
olisi poikkeuksellisen painavaa, tutkintavangin turvallisuuteen tai
erillään pitämiseen liittyvää syytä. Tällä hetkellä tutkintavankeuden
pituus poliisin tilassa on keskimäärin alle 14 vuorokautta.

Esityksessä ehdotetut muutokset perustuvat
oikeusministeriön asettaman työryhmän helmikuussa antamaan yksimieliseen
mietintöön ja siitä saatuihin lausuntoihin.

Tehostettu matkustuskielto ja tutkinta-aresti vaihtoehdoiksi tutkintavankeudelle

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments