Suomen huumausainepolitiikan peruslinja pysyy ennallaan

16.12.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tavoitteena on ehkäistä huumausaineiden käyttöä ja levittämistä siten, että niiden käytöstä ja torjunnasta aiheutuvat terveydelliset, sosiaaliset ja yksilölliset haitat ja taloudelliset kustannukset jäävät mahdollisimman pieniksi.

Suomen
huumausainepolitiikassa korostuvat tulevinakin vuosina pitkäjänteinen
perustason työ ja sen kehittäminen sekä eri toimijoiden välinen
yhteistyö. Ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen korostuvat
erityisesti nuorten päihderiippuvuuden, rikoskierteen ja syrjäytymisen
ehkäisemisessä. Käytännön työn painopisteitä ovat vaikuttaminen
huumausaineiden kysyntään ja tarjontaan, haittojen vähentäminen sekä
perus- ja ihmisoikeuksien toteuttaminen. Linjaukset vahvistettiin 15.
joulukuuta hyväksytyssä uudessa valtioneuvoston periaatepäätöksessä
huumausainepolitiikasta.

Suomen huumausainepolitiikan tavoitteena
on ehkäistä huumausaineiden käyttöä ja levittämistä siten, että niiden
käytöstä ja torjunnasta aiheutuvat terveydelliset, sosiaaliset ja
yksilölliset haitat ja taloudelliset kustannukset jäävät mahdollisimman
pieniksi. Huumausainepolitiikkaa toteutetaan läheisessä yhteistyössä
lääkepolitiikan kanssa tärkeiden lääkevalmisteiden saatavuuden
turvaamiseksi.

Periaatepäätös ohjaa eri hallinnonalojen toimintaa huumausainepolitiikassa

Huumausainepolitiikan
koordinaatiovastuu on sosiaali- ja terveysministeriöllä. Kansallinen
huumausainepoliittinen koordinaatioryhmä jatkaa toimintaansa vuosina
2016–2019. Siinä ovat edustettuina kaikki huumausainepolitiikkaa
toteuttavat ministeriöt sekä niiden hallinnonalojen virastot ja
laitokset. Ryhmä seuraa huumausainetilanteen kehitystä ja raportoi siitä
valtioneuvostolle säännöllisesti. Lisäksi se sovittaa yhteen
huumausainepoliittisen lainsäädännön sekä viranomaistoimien valmistelua
ja toimeenpanoa.

Varhainen puuttuminen nuorten tilanteisiin on ratkaisevaa

Periaatepäätös
korostaa sitä, että monialaisesti toteutettava ehkäisevä päihdetyö ja
varhainen puuttuminen ovat erityisen tärkeitä nuorten keskuudessa. 
Kouluissa ja oppilaitoksissa ehkäisevää työtä tehdään monialaisessa
oppilas- ja opiskelijahuollossa yhteistyössä huoltajien,
päihdepalvelujen, kunnan päihdetyöntekijän, nuorisotoimen, poliisin ja
järjestöjen kanssa. Nuorisotyö on tärkeä osa ehkäisevää päihdetyötä.

Huumausainerikollisuuden torjunta on muutakin kuin kontrollia

Huumausainerikoksia
selvitetään mahdollisimman tehokkaasti. Huumausainerikollisuuden
kontrolli perustuu analysoituun tietoon ja viranomaistoimintaan.
Huumausaineen maahantuontia torjutaan poliisin, tullin ja
rajavartiolaitoksen yhteistyöllä. Tiiviin kansainvälisen yhteistyön
avulla varmistetaan, että rikosvastuu toteutuu rajat ylittävässä
huumausainerikollisuudessa. Tietoverkoissa lisääntyvä
huumausainerikollisuus edellyttää torjuntaa.

Huumausainerikollisuuden
torjunnassa otetaan huomioon kontrollin lisäksi ehkäisevät toimet.
Näitä voivat olla esimerkiksi varhaisen puuttumisen ja
hoitoonohjausmenettelyn mahdollisuudet sekä alaikäisten ensikertalaisten
puhuttelut.

Päihdetyöllä vähennetään huumausaineiden haittoja

Päihdehuollon
palveluja pitää antaa päihteiden ongelmakäyttäjälle, hänen perheelleen
ja muille läheisille. Palveluja on annettava asiakkaan avun, tuen ja
hoidon tarpeen perusteella. Huumeiden käytöstä aiheutuvien haittojen
vähentäminen on tärkeä osa päihdetyötä. Yhdyskuntaseuraamusta
suorittavien ja vankien päihdetyötä edistävien yhteistyökäytäntöjen
tavoitteena on vahvistaa päihdetyön palvelujen jatkumoa.

Monipuolinen kansainvälinen yhteistyö tukee Suomen huumausainepolitiikkaa

Suomi
on sitoutunut YK:n huumausaineiden vastaisiin yleissopimuksiin ja EU:n
huumausainestrategiaan vuosille 2013–2020. Suomi tekee kansainvälistä
huumausaineyhteistyötä lisäksi Euroopan neuvoston sekä Pohjoismaiden
ministerineuvoston piirissä. Suomi osallistuu EU:n yhteisen
huumausainepolitiikan suunnitteluun ja toteutukseen. EU:n yhteisellä
politiikalla pyritään myös vaikuttamaan YK:n huumausainepolitiikkaan.

Aiemmat
valtioneuvoston periaatepäätökset huumausainepolitiikasta ovat vuosilta
1999–2000, 2001–2003, 2004–2007, 2008–2011 ja 2012–2015.

Tiedote

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments