Suhteellisuusperiaate edellytti, että useasta eri lähteestä saadut ansiot katsottiin riittäviksi turvaamaan perheenkokoajan toimeentulon

2.12.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2016:198

Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheenyhdistäminen – Toimeentuloedellytys – Suhteellisuusperiaate

Asiassa oli ratkaistavana, oliko
muutoksenhakijan toimeentulon katsottava olevan turvattu
ulkomaalaislain 39 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla
perheenkokoajan ansiotuloilla.

Perheenkokoajan ansiot
olivat kertyneet työskentelystä useiden eri työnantajien palveluksessa.
Sanomalehdenjakelua koskevan vakituisen osa-aikaisen työsuhteen lisäksi
perheenkokoaja oli solminut pääasiassa keittiöalalla lukuisia lyhyitä
määräaikaisia työsuhteita useiden työvoiman vuokrausta harjoittavien
yritysten kanssa. Osassa henkilöstövuokrausyrityksiä perheenkokoaja oli
työskennellyt säännöllisesti useiden vuosien ajan. Korkein
hallinto-oikeus totesi, että etenkin matalapalkkaisilla aloilla
työvoiman rekrytointi henkilöstövuokrausyrityksestä lyhyisiin
määräaikaisiin työsuhteisiin on varsin tavanomaista. Korkein
hallinto-oikeus katsoi, että muiden kuin vakituisten kokoaikaisten
työsuhteiden solmimista osoittaville työmarkkinoiden käytännöille oli
suhteellisuusperiaate huomioon ottaen annettava asianmukainen painoarvo
perheenkokoajan saamien tulojen vakautta ja säännöllisyyttä
arvioitaessa.

Yksittäisissä työsuhteissa perheenkokoajan
ansiotaso oli ollut suhteellisen alhainen. Kokonaisuutena arvioiden
perheenkokoajan nettoansiot olivat kuitenkin usean vuoden ajan
ylittäneet perheeltä vakiintuneen käytännön perusteella kulloinkin
edellytetyn toimeentulon tason. Perheenkokoajan ansiotulojen
vuosittaisista kokonaismääristä, säännöllisyydestä ja
vakiintuneisuudesta saatu selvitys huomioon ottaen ei ollut syytä
olettaa, että muutoksenhakija joutuisi muutoin kuin korkeintaan
tilapäisesti toimeentulotuen tai muun toimeentuloa turvaavan etuuden
tarpeeseen.

Perheenkokoajan keskimääräisten nettoansioiden
oli katsottava olleen riittävät turvaamaan muutoksenhakijan toimeentulo
ulkomaalaislain 39 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments