Pysäköintitoimintaa harjoittanut yritys pysyi arvonlisäverovelvollisena luottamuksensuojan perusteella

1.12.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2016:196

Arvonlisävero – Pysäköintitoiminta – Pysäköintipaikkojen luovuttaminen – Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö – Osakeomistuksen tuottama oikeus pysäköintiin – Ennakkoratkaisu – Luottamuksensuoja

A Oy:n osakkeet oikeuttivat
pysäköintiin pääsääntöisesti nimeämättömille paikoille yhtiön
pysäköintilaitoksessa. Yhtiö oli ilmoittautunut
arvonlisäverovelvollisten rekisteriin liiketoiminnan harjoittajana
1.7.2012 alkaen. Yhtiö oli ilmoituksessaan viitannut
Konserniverokeskuksen 29.4.2011 yhtiölle antamaan lainvoimaiseen
ennakkoratkaisuun, jossa oli katsottu, että yhtiön harjoittama toiminta
oli arvonlisäverollista pysäköintitoimintaa ja että yhtiöllä oli oikeus
vähentää tähän toimintaan kohdistuviin hankintoihin sisältyvät
arvonlisäverot. Ennakkoratkaisu oli annettu ajalle 29.4.2011–31.12.2012.
Yhtiön rakentama pysäköintilaitos oli valmistunut vuonna 2012. Yhtiö
oli vähentänyt pysäköintilaitoksen rakentamiskustannuksiin sisältyneet
arvonlisäverot.

Verohallinto oli poistanut yhtiön
arvonlisäverovelvollisten rekisteristä liiketoiminnan harjoittajana
1.1.2013 alkaen, koska korkeimman hallinto-oikeuden 1.3.2012 antaman
vuosikirjaratkaisun KHO 2012:15 perusteella yhtiön toimintaa ei ollut
pidettävä arvonlisäverollisena pysäköintitoimintana. Verohallinto oli
katsonut, että yhtiö ei voi luottamuksensuojasäännökseen tai
-periaatteeseen nojaten vedota saamaansa lainvoimaiseen ennakkoratkaisun
kannanottoon enää ennakkoratkaisun voimassaolon päättymisen eli
31.12.2012 jälkeen. Kun yhtiön verovelvollisuus pysäköintitoiminnasta
oli päättynyt 31.12.2012, yhtiön tekemään kiinteistöinvestointiin
sisältyvän veron vähennystä oli Verohallinnon mukaan tarkistettava
arvonlisäverolaissa säädetyllä tavalla verovelvollisuuden
päättymiskuukaudelta.

Asiassa oli kysymys siitä, oliko
yhtiön luottamusta ennakkoratkaisussa ilmaistun yhtiön vähennysoikeutta
koskevan kannanoton pysyvyyteen suojattava, vaikka oikeuskäytännössä oli
sittemmin vahvistettu pysäköintitoiminnan verollisuutta koskeva
toisenlainen tulkinta kuin mihin ennakkoratkaisun antaminen oli
perustunut ja vaikka ennakkoratkaisun voimassaoloaika oli jo päättynyt.

Korkein
hallinto-oikeus katsoi päätöksessään mainitsemillaan perusteilla, että
yhtiön luottamusta oli sen saaman ennakkoratkaisun nojalla suojattava
niin, että yhtiötä pidettiin toiminnastaan edelleen
arvonlisäverovelvollisena. Tämän vuoksi hallinto-oikeuden päätös ja
Verohallinnon rekisteröintipäätös, jolla yhtiö oli poistettu
arvonlisäverovelvollisten rekisteristä liiketoiminnan harjoittajana
1.1.2013 alkaen, kumottiin.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments