KHO antoi pyytämättä lausunnon postilain uudistusehdotuksesta

5.12.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vaikutukset tuomioistuinten toimintaedellytyksiin selvitettävä ennen lakimuutosta

Viranomaiset
lähettävät osan kirjeistään edelleen postitse ainakin siihen saakka,
kunnes mahdollinen sähköisen postilaatikon käyttämistä koskeva
velvollisuus tulee voimaan. Kirjeet lähetettäneen jatkossakin
yleispalvelukirjeinä. Korkein hallinto-oikeus huomauttaa, että
hallituksen esitysluonnoksessa postilain muuttamiseksi ei ole otettu
huomioon, mikä vaikutus viranomaistoimintaan on sillä, että postinkulku
kestäisi lähes viikon.

Tavallista tiedoksiantoa koskevan hallintolain 59 §:n 2 momentin
mukaan vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä
päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Siltä osin kuin
viranomaiset lähettävät kirjepostia edelleen vuoden 2017 jälkeenkin,
tämän seitsemän päivän olettaman riittävyyttä on syytä harkita uudestaan
ottaen huomioon muun muassa esityksestä seuraavat muutokset
yleispalvelukirjeiden kulkunopeuteen.

Postilakia koskevassa
esityksessä viitataan yhteiskunnan digitalisoitumiseen ja erilaisten
sähköisten viestintäpalvelujen yleistymiseen. Korkein hallinto-oikeus
katsoo, että jos kansalaiset velvoitetaan käyttämään sähköistä
postilaatikkoa asioinnissa tuomioistuinten ja muiden viranomaisten
kanssa, huomioon on otettava myös henkilöt, jotka eivät osaa tai joilla
ei ole teknisiä mahdollisuuksia hoitaa asiointiaan yksinomaan sähköisten
palveluiden avulla.

Sähköiseen asiointiin siirtymistä koskeva
velvollisuus vaikuttaa tuomioistuinten toimintaedellytyksiin.
Tuomioistuimissa käsiteltävissä asioissa asiointi ei rajoitu pelkästään
asian vireille panevaan kansalaiseen tai yhteisöön, vaan tuomioistuinten
on viran puolesta kuultava muitakin asianosaisia kuten vastapuolia ja
muita kuultavia. Sähköiseen asiointiin siirtymisestä seuraava kysymys on
esimerkiksi eri tahojen sähköisten postilaatikkojen selvittäminen.
Kansalaisten velvollisuus sähköisen postilaatikon käyttöön tulee
muuttamaan tuomioistuinten toimintaympäristöä, ja tässä yhteydessä on
huolehdittava siitä, etteivät tuomioistuinten toimintaedellytykset
vaarannu.

Liikenne- ja viestintäministeriö ei kohdistanut
lausuntopyyntöään korkeimpaan hallinto-oikeuteen eikä muuhunkaan
hallintotuomioistuimeen, vaikka esitysluonnoksessa on kysymys
hallintotuomioistuinten toimivaltaan muutoksenhaun kautta kuuluvista
asioista. Esitysluonnoksen sisältö huomioon ottaen korkein
hallinto-oikeus piti lausunnon antamista asiasta tarpeellisena ilman
ministeriön pyyntöä.

http://www.kho.fi/material/attachments/kho/aineistoa/lausuntoja/X1mrIQW1x/H_491_16_Lausunto_liikenne-_ja_viestintaministeriolle_HE_n_luonnoksesta_laiksi_postilain_muuttamiseksi.pdf

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments