EU:n tuomioistuimen tuomio: Uusperheen lasta voidaan rajojen yli suoritettavan sosiaalisen edun osalta pitää isä- tai äitipuolen lapsena

19.12.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tällä alalla lapsi-vanhempisuhdetta ei määritellä oikeudellisesti vaan taloudellisesti siinä mielessä, että sellaisen isä- tai äitipuolen lapsi, joka on siirtotyöläinen, voi vaatia sosiaalista etua, kun kyseinen isä- tai äitipuoli on osallistunut todellakin hänen elatukseensa.

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  Cour administrative (toisen
oikeusasteen hallintotuomioistuin, Luxemburg)

Ennakkoratkaisupyynnöt
koskivat SEUT 45 artiklan ja työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta
unionin alueella 5.4.2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EU) N:o 492/2011 (EUVL 2011, L 141, s. 2) 7 artiklan 2 kohdan
tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyynnöt  on esitetty kolmessa riita-asiassa, joissa vastakkain ovat
yhtäältä Noémie Depesme ja Saïd Kerrou, Adrien Kauffmann sekä Maxime
Lefort ja toisaalta ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche (Luxemburgin korkeakoulu- ja tutkimusministeri, jäljempänä
ministeri) ja joissa on kyse siitä, että ministeri oli evännyt
Depesmeltä, Kauffmannilta ja Lefortilta valtion taloudellisen tuen
korkeakouluopintojen suorittamiseen lukuvuodeksi 2013/2014.

Unionin tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asiat seuraavasti:

SEUT
45 artiklaa ja työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta unionin alueella
5.4.2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
N:o 492/2011 7 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että
rajatyöntekijän lapsella, joka voi saada välillisesti viimeksi
mainitussa säännöksessä tarkoitettuja sosiaalisia etuja, kuten
esimerkiksi jäsenvaltion myöntämää opintotukea sellaisten työntekijöiden
lapsille, jotka työskentelevät tai ovat työskennelleet kyseisessä
valtiossa, on ymmärrettävä tarkoitettavan paitsi lasta, jolla on
lapsi-vanhempisuhde kyseiseen työntekijään, myös mainitun työntekijän
aviopuolison tai rekisteröidyn kumppanin lasta, kun mainittu työntekijä
huolehtii kyseisen lapsen elatuksesta. Viimeksi mainittu vaatimus
ilmenee tosiasiallisesta tilanteesta, jota hallinnon ja tarvittaessa
kansallisten tuomioistuimien on arvioitava, ilman, että niiden on
tarpeen määrittää, minkä vuoksi rajatyöntekijä osallistuu opiskelijan
elatukseen, tai esittää numeroin elatukseen osallistumisen täsmällistä
laajuutta.

Linkki yhdistettyih asioihin C-401/15, C-402/15 ja C-403/15


Eu:n tuomioistuimen tiedote tuomiosta yhdistetyissä asioissa C-401/15, C-402/15, C-403/15


Depesme ja Kerrou

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments