Työtapaturmassa kuolleen ulkomaalaisen lesken oleskelulupaa ei peruutettu perhesiteen katkeamisen seurauksena

9.11.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2016:170

Ulkomaalaisasia – Oleskeluluvan peruuttaminen – Perhesiteen katkeaminen – Perheenkokoajan kuolema – Suhteellisuusperiaate

Poliisilaitos oli peruuttanut
A:lle perhesiteen perusteella myönnetyn jatko-oleskeluluvan, koska A:n
avioliitto oli päättynyt hänen puolisonsa kuoltua työtapaturman
seurauksena, eikä niitä edellytyksiä, joiden perusteella oleskelulupa
oli myönnetty, siten ollut enää olemassa.

Korkeimman
hallinto-oikeuden mukaan se, ettei enää ollut olemassa niitä
edellytyksiä, joiden perusteella oleskelulupa myönnettiin, oli
ulkomaalaislain 58 §:n 5 momentin nojalla tehtävän oleskeluluvan
peruuttamisen oikeudellinen edellytys. Jos tämä edellytys täyttyi, oli
vielä harkittava, oliko oleskelulupa peruutettava, kun otettiin huomioon
kaikki asiaan vaikuttavat seikat.

Peruuttamisharkinnassa
oli ensinnäkin otettava huomioon ulkomaalaislain 5 §:ssä ilmaistu
suhteellisuusperiaate. Harkinnassa oli yhtäältä otettava huomioon se,
että oleskeluluvan peruuttamisen tavoite oli edistää sitä, että
maahanmuutto pysyy hallittuna. Toisaalta oli otettava huomioon asian
yksilölliset seikat ja olosuhteet kuten oleskeluluvan edellytysten
poistumisen syy, ulkomaalaisen Suomessa oleskelun kesto ja kotoutuminen
tänne, hänen siteensä Suomeen ja kotimaahansa sekä se, kuinka paljon
oleskeluluvan epääminen vaikeuttaisi hänen Suomeen olevien siteidensä
hoitamista.

Peruuttamisharkinnassa oli otettava huomioon
myös oleskeluluvan peruuttamista koskevan säännöksen esityöt. Niistä
kävi ilmi, että jos perheside katkesi syystä, joka ei johtunut
hakijasta, ja jos ulkomaalainen oli jo asettunut Suomeen, tarkoituksena
oli, että lupaa ei peruuteta. Lisäksi voitiin ottaa huomioon säännös
jatkoluvan myöntämisestä hakijalle, jonka oleskeluluvan edellytyksenä
ollut perheside oli päättynyt. Se tuki tulkintaa, jonka mukaan
oleskelulupaa ei tullut peruuttaa, jos ulkomaalaisella oli kiinteät
siteet Suomeen.

Oikeudellinen edellytys A:n oleskeluluvan
peruuttamiselle oli ollut olemassa. Kun kuitenkin otettiin huomioon
erityisesti perhesiteen katkeamisen syy, A:n siteet ja aktiivinen
pyrkimys kotoutua Suomeen, se, että A:n oleskeluluvan edellytykset
tulisivat uudelleen harkittaviksi oleskeluluvan päättyessä,
ulkomaalaislain 58 §:n 5 momentin esityöt ja perhesiteen päätyttyä
myönnettävän jatkoluvan edellytykset, A:n oleskelulupaa ei ollut tullut
peruuttaa ulkomaalaislain 58 §:n 5 momentin nojalla. Asiaa ei ollut
arvioitava toisin sillä perusteella, että kotimaahan palaaminen ei olisi
ollut A:lle kohtuuttoman vaikeaa.

http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1478258715422.html

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments