Osakeyhtiölain muutostarpeista lausuntotiivistelmä

8.11.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Osakeyhtiölain muutostarpeiden arviointia pidettiin ajankohtaisena ja tärkeänä. Arviomuistion yleiset tavoitteet saivat laajaa kannatusta.

Oikeusministeriö julkaisi 18.5.2016
virkatyönä laaditun arviomuistion osakeyhtiölain muutostarpeesta.
Arviomuistiossa esitettiin useita osakeyhtiölain muutosehdotuksia,
joilla on tarkoitus edistää hallitusohjelman tavoitteita
elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksien parantamisesta,
digitalisoinnin mahdollisuuksien hyödyntämisestä sekä sääntelyn
sujuvoittamisesta. Arviomuistiosta järjestetty laaja lausuntokierros
päättyi 18. elokuuta 2016.

Osakeyhtiölain muutostarpeiden
arviointia pidettiin ajankohtaisena ja tärkeänä. Arviomuistion yleiset
tavoitteet saivat laajaa kannatusta. Toisaalta osan arviomuistion
ehdotuksista todettiin edellyttävän tarkempaa jatkovalmistelua, jotta
niiden käytännön toteutettavuutta ja vaikutuksia voitaisiin arvioida.

Enemmistö
lausunnonantajista kannatti osakeyhtiön perustamisen ja uusien
osakkeiden antamisen helpottamista (mm. vähimmäispääomaa,
rekisteröintimenettelyä, osakemerkinnän rekisteröinnin edellytyksiä ja
osakkeiden maksamista, osakkeiden merkintäehtoja ja jälkiapporttia
koskevat ehdotukset).

Osakkeiden luovutus- ja hankintaehtoja
koskevien rajoitusten keventäminen ja yhtiön omaisuuden
panttauskiellosta määrääminen yhtiöjärjestyksessä saivat yleistä
kannatusta. Samoin kannatettiin yhtiön yhtiöoikeudellisesta
vahingonkorvausvastuusta säätämistä. Osakkaiden tiedonsaantioikeuden laajentamiseen ja yhtiön johdon lojaliteettivelvollisuudesta
säätämiseen suhtauduttiin varauksellisemmin.

Yhtiön varojenjakoa
koskevia arviomuistion ehdotuksia pidettiin osin kannatettavina ja toteuttamiskelpoisina (mm. lahjoittamisen mainitseminen
varojenjakotapa, väliosingon salliminen nimenomaisesti laissa, omien
osakkeiden rahoituskiellon rajaaminen julkisiin yhtiöihin). Toisaalta
osan ehdotuksista arvioitiin edellyttävän vielä jatkovalmistelua ja/tai
olevan vaikeasti toteutettavissa (mm. maksukyvyn arvioinnin
selventäminen ja korostaminen, varojenjaon liiketaloudellisen perusteen
selventäminen, tasetestistä luopuminen yksityisissä yhtiöissä,
uudenlaisten yritysjärjestelysäännösten tarve).

Lausunnonantajilla oli arviomuistion ehdotusten lisäksi myös omia muita ehdotuksia osakeyhtiölain muuttamiseksi.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments