Markkinaoikeuden ratkaisu valitusoikeudesta Kilpailu- ja kuluttajaviraston päätökseen

23.11.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Markkinaoikeus:
Pohjolan Turistiauto Oy, Koillismaan Turistiauto Oy, AK Oy ja Savon Turistiauto Oy > Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Kilpailu- ja kuluttajavirasto – kilpailunrajoitusasia – valitusoikeus

Kilpailu- ja kuluttajaviraston
(jäljempänä myös KKV tai virasto) päätös 25.1.2016 (dnro
192/14.00.00/2011), jolla Kilpailu- ja kuluttajavirasto on määrännyt Oy
Matkahuolto Ab:n lopettamaan päätöksessä ja seuraamusmaksuesityksessä
kuvatun kilpailulain (948/2011) 5 §:ssä ja Euroopan unionin toiminnasta
tehdyn sopimuksen (SEUT) 101 artiklan 1 kohdassa kielletyn menettelyn
(jäljempänä myös KKV:n päätös).

27. Pohjolan Matka on edellä mainittua
päätöstä koskevassa valituksessaan katsonut viraston päätöksen
vaikuttavan välittömästi sen oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
tavalla, joka perustaa sille valitusoikeuden asiassa.

38. Pohjolan Matka on kysymyksessä
olevassa asiassa esittänyt, että KKV:n päätöksellä on välitön vaikutus
sen oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun ja että Pohjolan Matka on siten
asiassa asianosainen. Pohjolan Matka on esittänyt, että viraston
päätöksen välitön vaikutus sen oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun on
seurausta siitä, että virasto on seuraamusmaksuesityksen yhteydessä
viitannut päätöksen perusteluja koskevaan lukuun, jossa todetaan
Pohjolan Matkan vastuun kilpailurikkomuksesta jatkuvan.

39.
Oikeuskäytännössä ja oikeuskirjallisuudessa on vakiintuneesti katsottu,
että riitaprosessissa päätöksen oikeusvoima koskee ainoastaan ratkaistun
asian asianosaisia. Oikeusvoimavaikutus ei kohdistu perusteluihin vaan
asian ratkaisuun. Siten nyt käsiteltävän, Matkahuoltoon kohdistetun
kieltopäätöksen perusteluissa lausutulla ei ole oikeusvoimavaikutusta
valittajien mahdollisissa vahingonkorvausoikeudenkäynneissä.

40.
Edellä mainittu KKV:n päätös on koskenut Matkahuollon toimintaa ja sillä
on asetettu velvollisuuksia vain Matkahuollolle. Virasto ei ole
päätöksessään asettanut Pohjolan Matkan oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun välittömästi vaikuttavia määräyksiä. Välitöntä vaikutusta ei
aiheudu siitä, että KKV:n päätöksen perusteluissa on edellä todetusti
käsitelty muun ohella Pohjolan Matkan vastuuta väitetystä rikkomuksesta
ja sen kestosta. Valituksenalaisella päätöksellä ei ole suoraa ja
välitöntä vaikutusta Pohjolan Matkan oikeusasemaan.

41.
Markkinaoikeus toteaa, että Pohjolan Matkan mahdollinen osallisuus
väitettyyn kilpailurikkomukseen ratkaistaan myöhemmin markkinaoikeudessa
seuraamusmaksuesityksen käsittelyn yhteydessä. Koska Pohjolan Matka on
asianosainen seuraamusmaksuesityksen myöhemmässä käsittelyssä, sillä on
tilaisuus lausua kaikista päätöksen ja seuraamusmaksuesityksen
perusteluista ilmenevistä seikoista tämän käsittelyn yhteydessä.
Pohjolan Matkalla ei siten ole KKV:n päätökseen kohdistuvaa oikeusturvan
tarvetta saada erikseen ratkaisua kieltopäätöksen perusteella.

42.
Markkinaoikeus katsoo, ettei KKV:n asiassa tekemällä kieltopäätöksellä
ole suoria ja välittömiä vaikutuksia Pohjolan Matkan asemaan. Valitus on
siten jätettävä tutkimatta.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments