Kolme tuomaria syytteeseen

16.11.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Käräjäoikeus ei ollut ryhtynyt toimenpiteisiin tuomioistuinkäsittelyn järjestämiseksi säilöön otettujen ulkomaalaisten erillään säilyttämistä koskevien päätösten johdosta

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on määrännyt syytteen
nostettavaksi kolmea Helsingin käräjäoikeuden tuomaria ja yhtä Helsingin
säilöönottoyksikön virkamiestä vastaan tuottamuksellisesta
virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syyte perustuu siihen, että säilöön
otettujen ulkomaalaisten erillään säilyttämistä koskevia päätöksiä ei
ole käsitelty käräjäoikeudessa lain mukaisesti.

Säilöönottoyksikön
johtaja voi laissa säädetyillä turvallisuuteen liittyvillä perusteillä
päättää, että säilöön otettu ulkomaalainen pidetään erillään muista
säilöön otetuista. Koska päätös lisää ulkomaalaisen vapaudenriiston
astetta, käräjäoikeuden on lain mukaan otettava asia käsiteltäväksi
viipymättä ja viimeistään neljän vuorokauden kuluttua erillään
säilyttämisen alkamisesta. 

Asiassa toimitetun esitutkinnan
perusteella vuosien 2006 ja 2015 välisenä aikana säilöönottoyksiköstä
oli lähetetty käräjäoikeuteen yhteensä 246 ilmoitusta erillään
säilyttämisestä. Käräjäoikeus ei kuitenkaan ollut ryhtynyt
toimenpiteisiin tuomioistuinkäsittelyn järjestämiseksi yhdessäkään
tapauksessa.

Asia tuli ilmi, kun oikeusasiamies teki tarkastuksen
säilöönottoyksikköön joulukuussa 2014. Oikeusasiamies määräsi
maaliskuussa 2015 asian esitutkintaan, jonka toimitti Poliisihallituksen
määräyksestä Hämeen poliisilaitos. Esitutkinta-aineisto saapui
oikeusasiamiehen syyteharkintaan kesäkuussa 2016.

Syytemääräyksen
ja esitutkinta-aineiston tarkempi sisältö ovat salassa pidettäviä asian
tuomioistuinkäsittelyn alkamiseen asti. Syytettä tulee ajamaan
valtakunnansyyttäjän määräämä valtionsyyttäjä Helsingin hovioikeudessa.

Oikeusasiamies
ei anna asiasta lisätietoja, ennen kuin asiakirjat tulevat julkisiksi.
Oikeusasiamiehen syytemääräys 31.10.2016 (dnro 1178/2/15) julkaistaan
aikanaan kanslian verkkosivuilla.

Oikeusasiamieheltä syytemääräys

(30.11.2016 Otsikkoa korjattu. Syytemääräys koskee EOA:n tiedotteen mukaan kolmea tuomaria – ei käräjätuomaria)

****

Asiaa koskevat säännökset:

Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä 15.2.2002/116

8 § Erillään säilyttäminen

Ulkomaalainen voidaan säilyttää erillään muista säilöön otetuista ulkomaalaisista, jos:

1)
hän aiheuttaa vaaraa omalle tai muiden hengelle taikka terveydelle
taikka vakavaa vaaraa säilöönottoyksikön turvallisuudelle tai
järjestykselle;

2) erillään säilyttäminen on tarpeen
hänen suojaamisekseen henkeä, terveyttä tai turvallisuutta välittömästi
uhkaavalta vakavalta vaaralta; tai

3) erillään
säilyttäminen on poikkeuksellisesti välttämätöntä maahantuloedellytysten
tai henkilöllisyyden selvittämisen turvaamiseksi.

Säilöönottoyksikön
johtajan täytyy arvioida uudelleen 1 momentin 1 ja 2 kohdassa
tarkoitettu erillään säilyttämisen tarve niin usein kuin siihen on
syytä, kuitenkin vähintään joka kolmas päivä.

10 § (26.6.2015/814) Erillään säilyttämisestä ja poliisin pidätystiloihin sijoittamisesta päättäminen

Päätöksen
säilöön otetun ulkomaalaisen 8 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa
tarkoitetusta erillään säilyttämisestä tekee säilöönottoyksikön johtaja.
Päätöksestä on ilmoitettava käräjäoikeudelle noudattaen, mitä
säilöönotosta ilmoittamisesta säädetään ulkomaalaislain 124 §:n 1
momentissa. Erillään säilyttämisen jatkuessa ilmoitus tehdään vähintään
kahden viikon välein.

Päätöksen 8 §:n 1 momentin 3
kohdassa tarkoitetusta erillään säilyttämisestä ja 9 §:ssä tarkoitetusta
säilöön otetun ulkomaalaisen sijoittamisesta poliisin pidätystiloihin
tekee poliisin päällystöön kuuluva poliisimies. Päätöksestä on
ilmoitettava käräjäoikeudelle siten kuin 1 momentissa säädetään.

Erillään
säilyttämistä tai poliisin pidätystiloihin sijoittamista koskevan asian
käsittelyyn käräjäoikeudessa sovelletaan muutoin, mitä
ulkomaalaislaissa säädetään säilöönoton ja sen jatkamista koskevan asian
käsittelystä.

Jos erillään säilyttäminen tai poliisin
tiloihin sijoittaminen tehdään sen vuoksi, että henkilö aiheuttaa vaaraa
omalle hengelleen tai terveydelleen, on asiasta ensin neuvoteltava
lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön kanssa.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments