I-SHO arvioi voidaanko syyteneuvottelua ja tuomioesitystä soveltaa muutoksenhakuvaiheessa

28.11.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

I-SHO:2016:11

Syyteneuvottelu – Tuomioesitys
Tunnustamisoikeudenkäynti

Kysymys oikeudenkäynnistä
rikosasioissa annetun lain 1 luvun 10 §:n tuomioesitystä, luvun 10 a §:n
syyteneuvottelua sekä 5 b luvun tunnustamisoikeudenkäyntiä koskevien
säännösten soveltuvuudesta muutoksenhakutuomioistuimessa.
***

Nyt kysymyksessä olevassa asiassa A
on valittanut syyksilukemisen osalta vain yhdestä törkeää
huumausainerikosta koskevasta kohdasta ja lisäksi rangaistuksen
määräämisestä. Siltä osin kun asiassa on kysymys syyksilukemisesta,
oikeustosiseikat ovat pääosin riidattomia ja kysymys on lähinnä A:n
menettelyn oikeudellisesta arvioinnista. Hovioikeudessa mahdollisesti
pidettävässä pääkäsittelyssä olisi tarpeen kuulla ainoastaan A:ta
itseään ja lisäksi yhtä todistajaa. Pääkäsittelyn kesto olisi enintään
noin kaksi tuntia, eli kysymys olisi varsin suppeasta käsittelystä.
Asian laatu huomioon ottaen siinä ei olisi saatavissa
tunnustamisoikeudenkäynnissä mitään hyötyä siihen verrattuna, että asia
käsiteltäisiin normaalissa käsittelyjärjestyksessä.

Edellä
mainitut seikat huomioon ottaen hovioikeus katsoo, että syyteneuvottelu
ja tunnustamisoikeudenkäynti eivät ole lähtökohtaisesti tarkoitettu
sovellettavaksi muutoksenhakuvaiheessa sen jälkeen, kun asiassa on
toimitettu täysimittainen esitutkinta ja käräjäoikeuskäsittely.
Erityisesti tässä tapauksessa asian laatu huomioon ottaen menettelyn
soveltamisella ei olisi saavutettavissa hovioikeudessa mitään niitä
etuja, joita säännöksillä on tarkoitettu tavoitella. Koska menettelyllä
ei olisi saatavissa viranomaisen näkökulmasta mitään etua, ei ole
perusteltua antaa vastaajallekaan sitä etua, että hänelle rangaista
määrättäessä sovellettaisiin lievennettyä rangaistusasteikkoa.

Näillä perusteilla hovioikeus jättää tuomioesityksen tutkimatta.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments