Lakiasiaintoimistolla ei ollut oikeutta saada luetteloa Valviran asiantuntijalääkäreiden nimistä ja kunkin erikoisalasta

29.10.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2016:161

Asiakirjajulkisuus – Tiedon luovutustapa – Viranomaisen henkilörekisteri – Henkilötietojen käsittely – ”Yleisesti saatavilla olevat tiedot” – Asiantuntijalääkäri

Asiassa oli kysymys siitä, oliko
lakiasiaintoimistolla oikeus saada Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja
valvontavirastolta (Valvira) tiedot sen asiantuntijalääkäreiden nimistä
ja heidän lääketieteellisistä erikoisalueistaan julkisuuslain 16 §:n 3
momentissa tarkoitetulla tietojen luovutustavalla. Pyydetyt tiedot
olivat sinänsä julkisia. Koska kysymys oli henkilötietojen antamisesta
viranomaisen henkilörekisteristä, tietojen antamisen edellytyksenä
sanotun lainkohdan mukaisella tietojen luovutustavalla eli kopiona,
tulosteena tai sähköisessä muodossa oli kuitenkin se, että
luovutuksensaajalla oli henkilötietojen suojaa koskevien säännösten
mukaan oikeus tallettaa ja käyttää pyytämiään tietoja.

Lakiasiaintoimisto
oli esittänyt vaatimuksensa tietojen luovutustavasta ja niiden
käsittelyoikeudesta perustuvan henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 8
kohtaan. Lainkohdan määritelmän “yleisesti saatavilla olevat tiedot” ei
sen sanamuodon, systemaattisen aseman sekä lainvalmisteluaineistosta
ilmenevän perusteella voitu arvioida tarkoittavan kaikkia viranomaisen
hallussa olevia julkisia tietoja vaan esimerkiksi julkaistuja tietoja ja
yleiseen käyttöön tarkoitettuihin rekistereihin sisältyviä julkisia
tietoja. Lainkohdassa ei tarkoitettu pelkästään viranomaisen omaan
toimintaan liittyviä tarpeita varten perustettuun henkilörekisteriin
sisältyviä tietoja, vaikka tällaiseen rekisteriin sisällytetyt tiedot
sinällään olisivatkin julkisia. Valviran asiantuntijalääkäreitä koskevat
sen henkilörekisteriin sisällytetyt tiedot eivät siten olleet sanotussa
lainkohdassa tarkoitettuja yleisesti saatavilla olevia tietoja.
Lakiasiaintoimistolla ei ollut sanotun lainkohdan perusteella oikeutta
pyytämiensä henkilötietojen käsittelyyn eikä siten myöskään oikeutta
saada pyytämiään tietoja julkisuuslain 16 §:n 3 momentin mukaisella
tietojen luovutustavalla.

Vrt. yksityishenkilön pyyntöön annettu julkaisematon ratkaisu KHO 29.3.2010 T 651 ja KHO 2012:88.

http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1477481959011.htmlTilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments