KKO:n presidentti Eskon puhe tuomaripäivässä 14.10.2016

17.10.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

”Suomalaisen oikeustieteen tutkimuksen suuntautuminen on näyttänyt aika hämmentävältä”

– – –

Olen parin vuoden ajan voinut
seurata melko läheltä erään suuren tutkimusrahoittajan apurahatoimintaa.
Suomalaisen oikeustieteen tutkimuksen suuntautuminen on näyttänyt aika
hämmentävältä. Oikeustieteen alaan luokitelluista hakijoista eivät
läheskään kaikki ole suorittaneet oikeustieteellistä tutkintoa sen
paremmin Suomessa kuin ulkomaillakaan. Aiheet ovat usein varsin laajoja
ja liikkuvat oikeustieteen, yhteiskuntatieteiden ja taloustieteen
rajamaastossa. Aiottu julkaisukieli on hyvin monessa tapauksessa
englanti, mikä tietenkin on ymmärrettävä ratkaisu, kun otetaan huomioon,
minkä luontoisista tutkimuksista oli kysymys.

Sellaiset aiheet
kuin Tuomioistuinten rooli tekijänoikeudessa tai Sosiaalisten oikeuksien
tehokkuus Euroopassa ja Suomessa tuntuvat tällaisessa ympäristössä
tulevan jo varsin lähelle perinteistä lainoppia. Mutta missä ovat
nykypäivän vastineet sellaisille väitöskirjaklassikoille kuin
Rasitteista maankäyttömääräyksenä, Öljyvahingoista, Osituksen sovittelu
avioeroon perustuvassa toimitusosituksessa, Hallinto-oikeudellisen
valituksen käyttöalasta tai Viranomaisen asianosaispuhevallasta
vesiasioissa. Niillä on aikanaan päästy pitkälle sekä tutkimuksen että
lainkäytön saralla.

Tutkimus tietysti etenee omien
autonomisesti määriteltyjen lähtökohtiensa ja tavoitteidensa mukaisesti.
Paluu vanhaan ei ole mahdollista eikä kukaan voi sanella, mitä pitäisi
tutkia ja millaista metodia tutkimuksessa noudattaa. Mutta sellaisen
toivomuksen varmasti voi esittää, että työnohjaajat pitäisivät esillä
myös perinteisen lainopin piiriin kuuluvia aiheita ja että
apurahanmyöntäjät ottaisivat nekin huomioon stipendejä myöntäessään.
– – –
Tuomarikoulutus on meillä ollut
ikuisuuskysymys. Tämän vuosituhannen piirissä pysyttäessä voi havaita,
että jo Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitea totesi vuodelta 2003
olevassa mietinnössään, että tuomareiden pätevöitymiskoulutuksen,
täydennyskoulutuksen ja nimitysmenettelyn tulisi tuottaa tuomareita,
joilla on lakimieskunnan paras ammattitaito. Osaamisen ja ammattitaidon
parantaminen edellyttää kehittämistoimenpiteitä tuomioistuinten
kansliahenkilöstöä unohtamatta. Oikeusministeriö asettikin samana vuonna
työryhmän valmistelemaan ehdotuksia tuomareiden koulutuksen
kehittämiseksi. Työryhmä päätyi esittämään erityisen puitelain
säätämisestä tuomarinkoulutuksesta. Koulutus olisi koostunut
harjoittelusta oikeudenhoidon eri yksiköissä sekä
täydennyskoulutuksesta, ja siitä olisi vastannut erityinen toimikunta.
Vuoden 2004 työryhmämietinnön ja siitä saadun palautteen pohjalta
asetettiin uusi ryhmä valmistelemaan lakia tuomareiden kouluttamisesta.
Työn loppuvaiheessa perustettiin vielä erityinen ohjausryhmä
koulutusjärjestelmän käytännön suunnittelua varten. Näitäkään pitkälle
hiottuja ehdotuksia ei saatu toteutetuiksi, ja asiassa ei tapahtunut
edistystä tuomioistuinlakityöryhmän asettamiseen asti. Nyt
tuomarinkoulutuslaissa toteutettu järjestelmä rakentuu kuitenkin
keskeisiltä osiltaan aikaisempien ehdotusten varaan.
– – –
Mitä ulkopuolisten hakijoiden
syrjimiseen tulee, tuomarinvalintalauta-kunnan tilastoista käy
esimerkiksi ilmi, että vuonna 2014 tuomarin-virkoja haki kaikkiaan 1249
henkilöä, joista tuomioistuinlaitoksen ulkopuolisia 177, missä luvussa
oli edelliseen vuoteen verrattuna vähennystä noin 90. Virkoihin
nimitettäväksi esitettiin yhteensä 164 henkilöä, joista
tuomioistuinlaitoksen ulkopuolisia sama määrä kuin edellisenä vuotena,
11. Prosenteissa ilmaistuna tuomioistuinlaitoksen ulkopuolisten osuus
nimitetyistä vuonna 2014 oli 6,7 %. Pidän selvänä, ettei nyt käyttöön
otettava tuomarinkoulutusjärjestelmä, sen paremmin kuin mikään muukaan
ajateltavissa oleva järjestelmä voi tästä enää vähentää ulkopuolisten
hakeutumista alalle.

http://korkeinoikeus.fi/fi/index/ajankohtaista/puheet_1/2016/presidenttitimoeskonpuhesuomentuomariliitonxxtuomaripaivassa.html

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments