Hyväksyttävästä ikäsyrjintäperusteesta olisi tullut säätää lailla, kouluttautumisviran hakijaa oli syrjitty

5.10.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Turun HAO: Virkavaali – koulutusvirka – haastatteluun kutsuminen – ikäsyrjintä – oikeuttamisperuste – lailla säätäminen

Asiassa oli kysymys erikoistuvan
hammaslääkärin koulutusviran täyttämisestä (v. 2015) hampaiston
oikomishoidon erikoisalalla. Virkaa hakenut X (s. 1962) valitti
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen päätöksestä katsoen, että
hän oli virkaan työkokemuksensa ja täydennyskoulutuksensa perusteella
ansioitunein ja että häntä oli virkaa täytettäessä syrjitty ikänsä
perusteella, koska häntä ei ollut kutsuttu haastatteluun.

Asiassa
saadun selvityksen perusteella X oli työkokemuksensa ja
täydennyskoulutuksensa perusteella yksi ansioituneimmista viran
hakijoista. Koska X:ää ei ollut kutsuttu haastatteluun vaan
haastatteluun oli kutsuttu ainoastaan häntä huomattavasti nuorempia
henkilöitä (s. 1983–1989), X:ää oli ikänsä perusteella kohdeltu
vertailukelpoisessa tilanteessa epäsuotuisammin kuin muita hakijoita.
Tilanteessa oli siten kysymys välittömästä syrjinnästä, ellei kohtelulle
ollut yhdenvertaisuuslain 11 ja 12 §:ssä säädettyä
oikeuttamisperustetta.

Hallinto-oikeus totesi, että X:n
epäsuotuisalle kohtelulle ei ollut yhdenvertaisuuslain 11 § ja 12 §:ssä
säädettyä oikeuttamisperustetta. Kuntayhtymä oli katsonut olleen
perusteltua asettaa kyseisen virantäytön yhdeksi tavoitteeksi varmistaa
riittävän pitkä ura koulutuksen päätyttyä. Hallinto-oikeus totesi, että
yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä
puitteista annetun direktiivin (työsyrjintädirektiivi) mukaan
jäsenvaltiot voivat säätää, että ikään perustuvaa erilaista kohtelua ei
pidetä syrjintänä, jos sillä on kansallisen lainsäädännön puitteissa
objektiivisesti ja asianmukaisesti perusteltu, erityisesti
työllisyyspoliittinen, työmarkkinoita tai ammatillista koulutusta
koskeva oikeutettu tavoite. Tällaista erilaista kohtelua voi direktiivin
mukaan olla erityisesti enimmäisiän vahvistaminen työhönoton
edellytykseksi kyseisen toimen koulutusvaatimusten perusteella, jotta
työ voisi kestää kohtuullisen ajan ennen eläkkeelle siirtymistä.
Viimeksi mainittua oikeuttamisperustetta ei kuitenkaan ole otettu
yhdenvertaisuuslakiin, vaikka lain 11 §:ssä nimenomaan korostetaan
lailla säätämisen vaatimusta, kun on kyse koulutuksen saamisesta.
Asiassa on myös otettava huomioon se, että oikeus yhdenvertaiseen
kohteluun on perustuslailla turvattu perusoikeus, josta sallittujen
poikkeusten tulee mahdollisimman yksiselitteisesti käydä ilmi suoraan
laista. Tähän nähden hallinto-oikeus katsoi, että X:n ikään
perustuva erilainen kohtelu erikoistumiskoulutukseen otettaessa ei ollut
oikeutettua myöskään yhdenvertaisuuslain 12 §:n 2 momentin nojalla.

Koska
X:ää ei ollut kutsuttu haastatteluun, asian valmistelu oli ollut
virheellistä. Virkavalintaa koskenut päätös oli syntynyt virheellisessä
järjestyksessä, joten hallinto-oikeus kumosi virkavalintaa koskeneen
päätöksen ja myös sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen asiassa
tekemän oikaisupäätöksen.

Äänestys 2 – 1

Vähemmistöön jäänyt hylkäsi valituksen seuraavilla perusteilla:

Oikeus
yhdenvertaiseen kohteluun on perustuslaissa turvattu perusoikeus, josta
sallittujen poikkeusten tulee mahdollisimman yksiselitteisesti käydä
ilmi suoraan laista. Erilaisen kohtelun oikeuttaminen koulutusvirkaan
valittaessa pelkästään yhdenvertaisuuslain 12 §:n 2 momentin
suhteellisen väljän säännöksen perusteella ei siten ole täysin
sopusoinnussa perustuslain asettamien vaatimusten kanssa. X on valintaa
tehtäessä kuitenkin ollut jo 53-vuotias, joten hän olisi kolmivuotisen
koulutuksen päätyttyä 56-vuotias. Hammaslääkäreistä vain pieni osa
koulutetaan oikomishoidon erikoishammaslääkäreiksi. Näin ollen riittävän
oikomishoitoon erikoistuneen hammaslääkärikapasiteetin ylläpitämistä
voidaan pitää sellaisena objektiivisesti ja asianmukaisesti perusteltuna
työmarkkinoita koskevana tavoitteena, jonka perusteella X on voitu
ikänsä takia asettaa epäsuotuisaan asemaan. Toimialuejohtajan päätös ei
ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä sillä perusteella, ettei X:ää
ole kutsuttu haastatteluun. Toimialuejohtajan ja yhtymähallituksen
päätökset eivät ole muutenkaan lainvastaisia.

http://www.oikeus.fi/hallintooikeudet/turunhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeusratkaisut/hallintooikeusratkaisut/1475658240362.html

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments