Oikeusministeriön hallinnonala valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2017

15.9.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Määrärahataso on 16 miljoonaa euroa pienempi kuin kuluvana vuonna

Hallitus
esittää oikeusministeriön hallinnonalalle määrärahoja 916 miljoonaa
euroa vuodelle 2017. Määrärahataso on 16 miljoonaa euroa pienempi kuin
kuluvana vuonna, kun vuosittain vaihtelevia vaalimenoja ei oteta
huomioon. Vähennys johtuu ennen kaikkea kilpailukykysopimuksen
mukaisista kustannussäästöistä (-18 miljoonaa euroa).

Oikeusturvaa kehitetään ja sopeutetaan kiristyvään talouteen vuosille
2013 – 2025 laaditun oikeudenhoidon uudistamisohjelman ja siitä tehtyjen
linjausten pohjalta.

Elokuussa 2016 valmistuneessa oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin
ohjelmassa oikeudenhoidon kehittämiseksi kerrotaan, millä tavoin
uudistamisohjelmaa toimeenpannaan tällä hallituskaudella. Mukaan on
otettu myös uusia toimenpiteitä, joilla huolehditaan kansalaisten
oikeusturvasta, mahdollistetaan oikeudenhoidon sektoreiden keskittyminen
ydintehtäviinsä, vähennetään rikollisuutta ja kehitetään
seuraamusjärjestelmää sekä vaikutetaan oikeudelliseen yhteistyöhön
EU:ssa.

Käräjäoikeuksien määrää on tarkoitus vähentää muodostamalla 20 suurempaa
yksikköä nykyisten 27:n sijaan. Tavoitteena on luoda edellytykset
lainkäytön laadun parantamiselle ja hyödyntää tuomarien osaamista
aiempaa monipuolisemmin sekä parantaa tuomioistuinten toiminnan
tehokkuutta. Pidentyvien etäisyyksien haittoja vähennetään lisäämällä
sähköisiä asiointimahdollisuuksia ja paikasta riippumattomia
työskentelytapoja. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2019.

Riidattomat velkomusasiat ja eräät muut siviilioikeudelliset asiat on
tarkoitus keskittää seitsemään käräjäoikeuteen.

Oikeusministeriön hallinnonalalla on käynnissä viisi laajaa
digitalisaatiohanketta, joilla tehostetaan tuomioistuinten,
syyttäjälaitoksen, ulosottolaitoksen ja Rikosseuraamuslaitoksen
toimintaa. Tietojärjestelmien kehittämiseen esitetään 17 miljoonaa euroa
vuodelle 2017. Lisäksi esitetään 3 miljoonaa euroa yleisten
tuomioistuinten istuntosalien varustamiseen aineistojen sähköisen
käsittelyn edellyttämällä laitteistolla.

Turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa ja perheenyhdistämistä koskeviin
asioihin hallintotuomioistuimissa ja oikeusavussa ehdotetaan 19
miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että turvapaikka-asioiden
keskimääräinen käsittelyaika hallinto-oikeuksissa on alle 6 kuukautta.
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsittelyaikatavoite valitusluvan
saavien ulkomaalaisasioiden osalta on enintään 10 kuukautta.

Ulosottoon liittyviä työllistymisen kannustinloukkuja puretaan.
Myönnetään helpotuksia ulosottoon työllistymisen kannustamiseksi ja
pienituloisten ylivelkaantuneiden henkilöiden aseman helpottamiseksi.
Muutosten valmistelu käynnistetään syksyn 2016 kuluessa.

Oikeudellista neuvontaa kehitetään asiakaslähtöisemmäksi ja oikeusavun
sekä edunvalvonnan etäpalvelua laajennetaan.

Vuonna 2017 toimitetaan kuntavaalit. Lisäksi valmistellaan vuoden 2018
presidentinvaalia ja sen yhteydessä toimitettaviksi tarkoitettuja
maakuntavaaleja.

Rikoksen uhreille tarjottavat tukipalvelut järjestetään uhridirektiivin
edellyttämällä tavalla. Tukipalveluihin kanavoitavaa valtion rahoitusta
lisätään rikoksentekijöiltä perittävällä 40-80 euron maksulla. Rahaa
osoitetaan mm. Rikosuhripäivystykselle sekä lähisuhdeväkivallan uhrien
tukipuhelintoimintaan.

Valtiolle rikoshyötynä menetetyksi tuomittuja varoja vastaaviin
korvauksiin esitetään 8 miljoonan euron määrärahaa. Tämän verran
arvioidaan valtion korvattavaksi tulevan vuonna 2017 ns. WinCapita
-jutun asianomistajien vaatimia vahingonkorvauksia.

Ulosottotoimen rakenneuudistuksessa tavoitteena on tietojärjestelmien,
työnkulkujen ja organisaation kehittäminen. Hankkeen on määrä valmistua
vuonna 2018.

Syyttäjälaitoksen organisointia yhdeksi virastoksi valmistellaan siten,
että uusi organisaatio voi aloittaa vuoden 2018 alusta.

Vankilahankkeita käynnistetään

Rikosseuraamuslaitoksen toimintaa kehitetään nykyisessä
vankilaverkostossa. Toimintakyvyn turvaamiseksi
Rikosseuraamuslaitokselle esitetään 3,7 miljoonan euron lisäystä
määrärahoihin.

Vankilahankkeista käynnistetään vuoden 2017 aikana Hämeenlinnan
naisvankilan uudisrakennus, Keravan vankilan muutostyöt sekä Jyväskylän
uudisrakennus, johon sijoitetaan avovankila ja
yhdyskuntaseuraamustoimisto.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments