Oikeuskansleri arvioi hovioikeuden perustelujen riittävyyttä

5.9.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hovioikeuden tuomion tiettyjä kohtia selkeyttämällä olisi tuomio ollut asianosaisten helpommin ymmärrettävissä, koska esitetyt perustelut olisivat tällöin yksiselitteisemmin kuvanneet oikeudellista päättelyä.

Poliisille tehdyssä rikosilmoituksessa arvosteltiin hovioikeuden
tuomiota ja etenkin sen perusteluja. Poliisi teki päätöksen, ettei
asiassa ollut syytä epäillä rikosta, joten esitutkintaa ei toimitettu.
Oikeuskanslerilla ei ollut aihetta arvioida asiaa toisin kuin poliisi
oli tehnyt. Oikeuskansleri arvioi päätöksessään hovioikeuden menettelyä
myös muutoin kuin rikosoikeudellisesti.

Hovioikeuden ratkaisukokoonpano kiisti selvityksessään, että sen
antama tuomio olisi ollut riittämättömästi perusteltu. Hovioikeuden
presidentti piti antamassaan lausunnossa hovioikeuden tuomion rakennetta
ja sen perusteluja lain vaatimukset täyttävinä, mutta hän esitti
joitakin yksityiskohtaisempien perustelujen puolesta puhuvia näkökohtia.

Oikeuskansleri totesi, ettei hovioikeuden tuomion perusteluja voitu
tapauksessa kaiken kaikkiaan pitää lainvastaisina eikä oikeuskanslerilla
ollut perusteita todeta hovioikeuden ylittäneen asiassa sille
riippumattomana tuomioistuimena kuuluvaa harkintavaltaansa. Toisaalta
oikeuskansleri yhtyi hovioikeuden presidentin esittämiin näkökohtiin ja
tämän toteamaan, että perustelujen ja lopputuloksen välinen kiinteä
yhteys antaa asianosaisille mahdollisuuden varmistua lopputuloksen
oikeellisuudesta ja kattavamman mahdollisuuden arvioida myös
näyttöratkaisun oikeellisuutta. Tuomiosta on käytävä ilmi, millä
seikoilla tuomioistuimen käsityksen mukaan on ollut merkitystä asiaa
ratkaistaessa sekä millä oikeudellisella perusteella tuomioistuin on
tuomiossa todettujen tosiseikkojen perusteella päätynyt tuomiosta
ilmenevään lopputulokseen. Tuomioistuimien perusteluvelvollisuudella on
keskeinen merkitys asianosaisten oikeusturvan kannalta. Oikeuskanslerin
mielestä presidentin esille tuomia hovioikeuden tuomion tiettyjä kohtia
selkeyttämällä olisi tuomio ollut asianosaisten helpommin
ymmärrettävissä, koska hovioikeuden tuomiossa esitetyt perustelut
olisivat tällöin yksiselitteisemmin kuvanneet tuomion perusteena olevaa
oikeudellista päättelyä.

Oikeuskansleri saattoi päätöksessä esitetyt tuomion perustelemista koskeva näkökohdat hovioikeuden ratkaisukokoonpanon tietoon.

Hovioikeuden tuomion perustelut

okv_11_31_2015.pdf

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments