Ennakkopäätös arvopapereita koskevan liiketoimen välityksen arvonlisäverokohtelusta

28.9.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2016:137 Arvonlisävero – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Rahoituspalvelu – Arvopaperikauppa – Välitys – Osakkeiden myyntiin ja ostoon liittyvät palvelut – Investointipankkitoiminta – Onnistumispalkkio – Kuukausipalkkio

Investointipankkitoimintaa
harjoittava A Oy suoritti asiakkailleen asiakkaan yritysjärjestelyihin
liittyviä palveluja, jotka käsittivät muun ohella asiakkaan avustamisen
osakkeiden tai liiketoiminnan myynnissä tai ostossa. A Oy toimi
asiakkaan taloudellisena edustajana ja neuvonantajana liittyen
järjestelyn suunnitteluun ja toteuttamiseen. A Oy:n saama toimeksianto
saattoi tähdätä myös pelkästään osakkeiden myyntiin tai ostoon.
Myyntitoimeksiannoissa A Oy:n tehtäviin kuului muun muassa
potentiaalisten ostajatahojen etsiminen ja yhteydenotot heihin,
tarjousten arviointi, due diligence -prosessin suunnittelu ja
koordinointi sekä avustaminen neuvotteluissa ja esitysten ja
esitysmateriaalin teossa. Ostotoimeksiannoissa A Oy:n tehtäviin kuului
muun muassa asiantuntijoiden työn koordinointi, ostokohteen arviointi ja
analysointi, tarjousten laatiminen, dokumenttien kommentointi ja
korjaus, prosessin suunnittelu, due diligence -prosessin koordinointi
sekä avustaminen materiaalien valmistelussa. A Oy:n tehtäviin myynti-
tai ostotoimeksiannoissa ei sisältynyt neuvonantoa verotuksellisissa
eikä juridisissa kysymyksissä.

A Oy sai vastikkeena toimeksiannon hoitamisesta onnistumispalkkion
(success fee), jos kauppa toteutui. Onnistumispalkkio määräytyi joko
osuutena kauppahinnasta tai kiinteämääräisesti. Onnistumispalkkioiden
osalta asiassa oli kysymys siitä, oliko A Oy:n suoritettava
arvonlisäveroa onnistumispalkkioista siinä tapauksessa, että
toimeksianto johti liiketoimintakaupan sijasta osakkeiden myyntiin tai
ostoon. Myynti- ja ostotoimeksiantoon liittyvää palvelukokonaisuutta
pidettiin arvonlisäverodirektiivin 135 artiklan 1 kohdan f alakohdassa
tarkoitettuna arvopapereita koskevan liiketoimen välityksenä ja siten
arvonlisäverolain 42 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuna
rahoituspalvelun myyntinä, josta A Oy:n ei ollut suoritettava
arvonlisäveroa.

Lisäksi A Oy sai vastikkeena yleensä kuukausipohjaisen kiinteän palkkion
(retainer fee), joka tyypillisesti oli onnistumispalkkiota vähäisempi. A
Oy sai pitää tämän palkkion, vaikka järjestely ei toteutuisi. A Oy:n
oli oikaistava arvonlisäverollisena veloittamansa retainer fee
verottomaksi, jos toimeksianto johti osakekauppaan. Jos
toimeksiantosopimus tähtäsi vain osakkeiden myyntiin tai ostoon, A Oy:n
ei ollut suoritettava arvonlisäveroa tästä palkkiosta, vaikka
toimeksiannon mukainen osakekauppa jäisi toteutumatta.

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valitus hylättiin. Korkein
hallinto-oikeus ei muuttanut keskusverolautakunnan antamaa
ennakkoratkaisua.

Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu ajalle 16.11.2015–31.12.2016.

http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1474629896278.htmlTilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments