Yhtiön kokonaisjakautumisessa syntyneen yhtiön purkaminen ei johtanut peiteltyyn osinkoon

15.8.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KHO:2016:115

Elin­kei­no­tu­lon ve­ro­tus – Ja­kau­tu­mi­nen – Pur­kau­tu­mi­nen – Ve­ron kier­tä­mi­nen – Pei­tel­ty osin­ko

Ra­ken­nu­sa­lan lii­ke­toi­min­taa har­joit­ta­nei­den
yh­tiöi­den X Oy:n ja Y Oy:n ko­ko­nais­ja­kau­tu­mi­set oli
to­teu­tet­tu vuon­na 2005 elin­kei­no­tu­lon ve­rot­ta­mi­ses­ta
an­ne­tun lain 52 c §:n mu­kai­ses­ti. Ja­kau­tu­mi­sil­le oli
kat­sot­tu ol­leen ve­ro­tuk­ses­sa hy­väk­syt­tä­vät
lii­ke­ta­lou­del­li­set syyt. Ja­kau­tu­mi­sis­sa syn­ty­neet Z Oy ja R
Oy oli pu­ret­tu noin kah­den vuo­den ku­lut­tua ja­kau­tu­mis­ten
jäl­keen. A oli ol­lut osak­kaa­na se­kä ja­kau­tu­neis­sa et­tä
pu­re­tuis­sa yh­tiöis­sä.

Asias­sa oli ky­sy­mys sii­tä,
tu­lee­ko A:n Z Oy:stä ja R Oy:stä saa­mien ja­ko-osuuk­sien
ve­ro­tuk­seen so­vel­taa luo­vu­tus­voit­to­ve­ro­tus­ta kos­ke­via
sään­nök­siä vai VML 28 §:n ve­ron kier­tä­mis­tä ja VML 29 §:n
pei­tel­tyä osin­koa kos­ke­via sään­nök­siä.

Kor­kein
hal­lin­to-oi­keus to­te­si, et­tä ve­ro­vel­vol­li­nen voi lo­pet­taa
omis­ta­man­sa yh­tiön toi­min­nan ja pur­kaa yh­tiön, ei­kä yh­tiön
pur­ka­mi­sel­le läh­tö­koh­tai­ses­ti tar­vit­se esit­tää
lii­ke­ta­lou­del­li­sia syi­tä. Täs­sä ta­pauk­ses­sa asiaa oli
kui­ten­kin ar­vioi­ta­va ko­ko­nai­suu­te­na ot­taen huo­mioon aiem­mat
yh­tiöi­den ja­kau­tu­mi­set, joi­den seu­rauk­se­na nyt
ky­sy­myk­ses­sä ole­vat yh­tiöt oli­vat syn­ty­neet. X Oy:n ja Y Oy:n
ja­kau­tu­mis­ten kes­kei­se­nä syy­nä oli ol­lut ta­voi­te myy­dä
yh­tiöt, jo­ten ja­kau­tu­mi­sil­le oli ol­lut ve­ro­tuk­ses­ta
riip­pu­ma­ton lii­ke­ta­lou­del­li­nen syy.

Nyt Z Oy:n ja R
Oy:n pur­ka­mi­sen jäl­keen tar­kas­tel­taes­sa jär­jes­te­ly­jä
ko­ko­nai­suu­te­na ei voi­tu pi­tää il­mei­se­nä, et­tä
ja­kau­tu­mi­set oli­si­vat ol­leet vain vä­li­vai­he ja et­tä
jär­jes­te­ly­jen to­del­li­se­na syy­nä oli­si ol­lut
ja­kau­tu­mi­sis­sa syn­ty­nei­den yh­tiöi­den myö­hem­pi pur­ka­mi­nen
ja sen seu­rauk­se­na osin­gon­jaon ve­ro­tus­ta lie­vem­pi
luo­vu­tus­voi­ton ve­ro­tus. Näin ol­len yh­tiöi­den pur­ka­mi­siin ei
voi­tu so­vel­taa VML 28 §:n ve­ron­kier­to­sään­nös­tä.

A:n
Z Oy:stä ja R Oy:stä saa­mia ja­ko-osuuk­sia ei tul­lut kat­soa
pei­tel­lyk­si osin­gok­si, vaan nii­den ve­rot­ta­mi­seen tu­li
so­vel­taa luo­vu­tus­voit­to­ve­ro­tus­ta kos­ke­via sään­nök­siä.

Ve­ro­vuo­det 2007 ja 2008

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments