Tur­va­paik­ka­va­li­tus­ten tuo­miois­tuin­kä­sit­te­lyä no­peu­te­taan – myös oi­keu­sa­vun saa­mi­seen muu­tok­sia

11.8.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ta­voit­tee­na on luo­da edel­ly­tyk­siä sil­le, et­tä kan­sain­vä­lis­tä suo­je­lua kos­ke­vat va­li­tu­sa­siat on mah­dol­lis­ta kä­si­tel­lä aiem­paa jou­tui­sam­min ja su­ju­vam­min.

Li­säk­si
tar­kis­te­taan tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den oi­keu­sa­vun laa­juut­ta
ja oi­keu­sa­pua an­ta­vien avus­ta­jien kel­poi­suus­vaa­ti­muk­sia.
Muu­tos­ten voi­maan­tu­lo on tar­koi­tus vah­vis­taa pre­si­den­tin
esit­te­lys­sä huo­men­na 12. elo­kuu­ta.

Tuo­miois­tuin­kä­sit­te­lyä ja oi­keu­sa­vun an­ta­mis­ta
kos­ke­vien muu­tos­ten avul­la py­ri­tään li­sää­mään toi­min­nan
te­hok­kuut­ta ja hil­lit­se­mään tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den mää­rän
kas­vus­ta ai­heu­tu­via pai­nei­ta tuo­miois­tuin­ten ja oi­keu­sa­pua
an­ta­vien työ­ti­lan­teel­le ja val­tion­ta­lou­del­le var­mis­taen
kui­ten­kin sa­mal­la, et­tä kan­sain­vä­lis­tä suo­je­lua ha­ke­vien
oi­keus­tur­va to­teu­tuu. Myös suo­je­lua ha­ke­van kan­nal­ta on
tär­keää, et­tä hän saa asiaan­sa pää­tök­sen mah­dol­li­sim­man
no­peas­ti.

Kä­sit­te­ly kii­reel­li­se­nä

Va­li­tu­sa­jat
tur­va­paik­kaa kos­ke­vas­ta Maa­han­muut­to­vi­ras­ton pää­tök­ses­tä
ly­he­ne­vät. Va­li­tu­sai­ka hal­lin­to-oi­keu­teen on jat­kos­sa 21
päi­vää pää­tök­sen tie­dok­si­saan­nis­ta, ja va­li­tus ja
va­li­tus­lu­pa­ha­ke­mus kor­keim­paan hal­lin­to-oi­keu­teen on
teh­tä­vä 14 päi­vän ku­lues­sa pää­tök­sen tie­dok­si­saan­nis­ta. Nyt
va­li­tu­sa­jat näis­sä asiois­sa ovat 30 päi­vää.

Kan­sain­vä­lis­tä
suo­je­lua kos­ke­vat va­li­tu­sa­siat on kä­si­tel­tä­vä
kii­reel­li­si­nä se­kä hal­lin­to-oi­keu­des­sa et­tä kor­keim­mas­sa
hal­lin­to-oi­keu­des­sa. Hal­lin­to-oi­keus voi jat­kos­sa rat­kais­ta
kan­sain­vä­lis­tä suo­je­lua kos­ke­van va­li­tu­sa­sian kah­den
tuo­ma­rin ko­koon­pa­nos­sa, jol­lei asian laa­tu edel­ly­tä kol­men
tuo­ma­rin ko­koon­pa­noa. Myös sään­te­lyä kor­keim­man
hal­lin­to-oi­keu­den rat­kai­su­ko­koon­pa­nos­ta tar­kis­te­taan.

Va­li­tus­lu­van
myön­tä­mi­sen edel­ly­tyk­siä tar­kis­te­taan. Va­li­tus­lu­pa
kor­keim­paan hal­lin­to-oi­keu­teen voi­daan ul­ko­maa­lai­sa­siois­sa
myön­tää jat­kos­sa vain sil­lä pe­rus­teel­la, et­tä lain
so­vel­ta­mi­sen kan­nal­ta muis­sa sa­man­lai­sis­sa ta­pauk­sis­sa tai
oi­keus­käy­tän­nön yh­te­näi­syy­den vuok­si on tär­keää saat­taa asia
kor­keim­man hal­lin­to-oi­keu­den rat­kais­ta­vak­si tai jos
va­li­tus­lu­van myön­tä­mi­seen on muu eri­tyi­sen pai­na­va syy.

Uut­ta
on, et­tä ai­kai­sem­pi lain­voi­mai­nen kään­nyt­tä­mis­pää­tös
voi­daan pan­na täy­tän­töön, jos hen­ki­lö pe­ruut­taa va­li­tuk­sen ja
te­kee uu­den tur­va­paik­ka­ha­ke­muk­sen. Näin eh­käis­tään
mah­dol­li­suut­ta pit­kit­tää maas­ta­pois­ta­mis­pää­tök­sen
täy­tän­töön­pa­noa uu­den ha­ke­muk­sen avul­la.

Mah­dol­li­suut­ta
toi­mit­taa li­sä­sel­vi­tys­tä tuo­miois­tui­mel­le ra­joi­te­taan
si­ten, et­tä hal­lin­to­tuo­miois­tuin voi aset­taa mää­räa­jan, jon­ka
jäl­keen an­net­tua uut­ta li­sä­sel­vi­tys­tä ei enää tar­vit­se
ot­taa huo­mioon.

Oi­keu­sa­pua an­ta­vat en­si­si­jai­ses­ti jul­ki­set oi­keu­sa­vus­ta­jat

Oi­keu­sa­puun
kuu­luu jat­kos­sa avus­ta­jan läs­näo­lo
tur­va­paik­ka­pu­hut­te­lus­sa vain, jos se on eri­tyi­sen
pai­na­vis­ta syis­tä tar­peen. Il­man huol­ta­jaa maas­sa ole­van al­le
18-vuo­tiaan tur­va­pai­kan­ha­ki­jan oi­keu­sa­puun kui­ten­kin
kuu­luu ai­na avus­ta­jan läs­näo­lo tur­va­paik­ka­pu­hut­te­lus­sa.

Muu­toin
tur­va­pai­kan­ha­ki­ja saa jat­kos­sa oi­keu­sa­pua asian­sa
kä­sit­te­lyyn oi­keu­sa­pu­lain mu­kai­ses­ti. En­nen
tuo­miois­tuin­kä­sit­te­lyä oi­keu­sa­pua an­ta­vat en­si­si­jai­ses­ti
oi­keu­sa­pu­toi­mis­to­jen jul­ki­set oi­keu­sa­vus­ta­jat.
Oi­keu­sa­pu­toi­mis­to voi an­taa teh­tä­vän myös yk­si­tyi­sen
la­ki­mie­hen hoi­det­ta­vak­si. Yk­si­tyi­sek­si avus­ta­jak­si
kan­sain­vä­lis­tä suo­je­lua kos­ke­vis­sa asiois­sa voi­daan
vas­tai­suu­des­sa mää­rä­tä vain asia­na­ja­ja tai lu­van saa­nut
oi­keu­den­käyn­tia­vus­ta­ja.

Avus­ta­jal­le voi­daan jat­kos­sa
vah­vis­taa koh­tuul­li­nen asia­koh­tai­nen palk­kio eli tak­sa
avus­ta­jan teh­tä­vien hoi­ta­mi­ses­ta. Tun­ti­pe­rus­tei­ses­ta
las­ku­tuk­ses­ta luo­vu­taan. Kiin­tei­den palk­kioi­den käyt­tö
no­peut­taa ja sel­kiyt­tää kä­sit­te­lyp­ro­ses­sia.

Tur­va­paik­ka­va­li­tus­ten tuo­miois­tuin­kä­sit­te­lyä no­peu­te­taan – myös oi­keu­sa­vun saa­mi­seen muu­tok­sia

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments