Tuomioistuimia ja tuomareita koskeva lainsäädäntö uudistuu ensi vuoden alusta

27.8.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Uusi tuomioistuinlaki tulee voimaan vuoden 2017 alusta

Uusi laki sisältää kootusti nykyisin eri tuomioistuimia koskevissa laeissa ja asetuksissa olevat säännökset tuomioistuinten tehtävistä, organisaatiosta ja hallinnosta sekä niiden jäsenistä ja muusta henkilöstöstä. Korkeimpia oikeuksia koskevat lait jäävät kuitenkin voimaan.

Tasavallan presidentti vahvisti uudistuksen tänään tulemaan voimaan 1.1.2017.

Uuteen lakiin on sisällytetty myös tuomareiden nimittämisestä annetun lain ja asetuksen säännökset. Niin ikään valtion virkamieslain tuomarin virkamiesoikeudellista erityisasemaa koskeva sääntely on jatkossa tuomioistuinlaissa.

Uuden lain myötä otetaan käyttöön nykyistä joustavampia tapoja käyttää tuomioistuinlaitoksen niukkenevia resursseja. Tuomarit voivat näin tähänastista joustavammin toimia myös toisessa tuomioistuimessa esimerkiksi tilanteissa, joissa tuomioistuimeen tulee yllättäen poikkeuksellisen laajoja tai lukumääräisesti paljon asioita.

Tuomioistuinten hallinto- ja johtamisjärjestelmät uudistuvat niin, että ne nykyistä paremmin mahdollistavat tuomioistuinten tehokkaan toiminnan. Päällikkötuomareiden virat täytetään jatkossa pääsääntöisesti määräajaksi. Korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden presidentit nimitetään kuitenkin vakinaisesti.

Tuomareiden ja tuomioistuinlaitoksen muun lainkäyttöhenkilöstön koulutuksesta tehdään nykyistä suunnitelmallisempaa. Koulutuksen suunnittelusta vastaamaan perustetaan uusi riippumaton toimielin, tuomarinkoulutuslautakunta. Koulutus suunnitellaan jatkossa vaiheittain. Tuomioistuintyöskentelyn perustiedot ja -taidot antavaan yhden vuoden tuomioistuinharjoitteluun tulee keskitetty valtakunnallinen haku- ja valintamenettely sekä valtakunnallinen työssä oppimista tukeva koulutusohjelma.

Vähintään kolme vuotta soveltuvaa työkokemusta hankkineet juristit voivat jatkossa hakeutua kolmivuotisiin asessorin koulutusvirkoihin. Asessori on määräaikainen tuomari, jonka virkaan sisältyy huomattava määrä koulutusta.

Tuomioistuimista ja tuomareista säädetään jatkossa lähtökohtaisesti vain lailla. Alueellisten tuomioistuinten tuomiopiirejä koskeva sääntely jää kuitenkin edelleen asetuksen tasoiseksi. Myös erityislainsäädännön mukaiset tuomioistuinten alueellisesta toimivallanjaosta eräissä asiaryhmissä säädetyt poikkeukset säilyvät.

Tuomioistuinten kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista säädetään edelleen asetuksella.

Vuoden 2017 alusta alkaen uudet tuomarit antavat kaikki samanlaisen vakuutuksen ja uskonnollisesta tuomarinvalasta luovutaan.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments