Toimittajalla oikeus saada valtion omistajaohjausyksiköltä pörssiyhtiöiden palkkioselvitys

18.8.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KHO:2016:117

Asia­kir­ja­jul­ki­suus – Jul­ki­suus­lain so­vel­ta­mi­sa­la – Vi­ra­no­mai­sen asia­kir­ja – Ei-asia­kir­ja – Hal­li­tus­palk­kio­sel­vi­tys – Val­tion omis­ta­jaoh­jaus

Vir­ka-ase­man­sa pe­rus­teel­la kah­den val­tioe­nem­mis­töi­sen
osa­keyh­tiön ni­mi­tys­toi­mi­kun­tien pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mi­nut
val­tio­neu­vos­ton kans­lian omis­ta­jaoh­jau­so­sas­ton
osas­to­pääl­lik­kö oli saa­nut tie­toon­sa toi­mi­kun­tien teet­tä­mät
sel­vi­tyk­set hal­li­tus­palk­kiois­ta pörs­siyh­tiöis­sä.
Palk­kio­sel­vi­tyk­sil­lä oli ol­lut mer­ki­tys­tä val­tion
omis­ta­jaoh­jauk­seen liit­ty­väs­sä kan­nan­muo­dos­tuk­ses­sa, jo­ka
oli kos­ke­nut ni­mi­tys­toi­mi­kun­tien hal­li­tus­palk­kioi­ta
kos­ke­vaa eh­do­tus­ta yh­tiöi­den yh­tiö­ko­kouk­sil­le.
Palk­kio­sel­vi­tyk­set oli­vat tul­leet val­tio­neu­vos­ton kans­lian
omis­ta­jaoh­jau­so­sas­ton osas­to­pääl­li­kön tie­toon
omis­ta­jaoh­jau­so­sas­ton toi­mia­laan ja teh­tä­viin kuu­lu­vas­sa
asias­sa se­kä liit­ty­neet edel­lä tar­koi­tet­tuun
kan­nan­muo­dos­tuk­seen. Palk­kio­sel­vi­tyk­siä oli pi­det­tä­vä
jul­ki­suus­lain 5 §:n 2 mo­men­tis­sa tar­koi­tet­tui­na
vi­ra­no­mai­sen asia­kir­joi­na, joi­ta kos­ke­va
tie­don­saan­tioi­keus mää­räy­tyi sa­no­tun lain pe­rus­teel­la.
Palk­kio­sel­vi­tyk­siä ei voi­tu pi­tää jul­ki­suus­lain 5 §:n 3
mo­men­tin 1 koh­das­sa tar­koi­tet­tui­na vi­ra­no­mai­sen
pal­ve­luk­ses­sa ole­val­le hä­nen muun teh­tä­vän­sä tai ase­man­sa
vuok­si lä­he­tet­tyi­nä asia­kir­joi­na.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments