Oi­keus­mi­nis­te­riön eh­do­tus val­tion ta­lou­sar­vioon 2017

15.8.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oi­keus­mi­nis­te­riö eh­dot­taa hal­lin­no­na­lal­leen 932 mil­joo­naa eu­roa mää­rä­ra­ho­ja vuo­del­le 2017. Mää­rä­ra­ha­ta­so on sa­man­suu­rui­nen kuin ku­lu­va­na vuon­na

Kos­ka oi­keus­mi­nis­te­riön eh­do­tus on val­mis­tel­tu jo
tou­ko­kuus­sa, sii­nä ei ole voi­tu ot­taa huo­mioon
kil­pai­lu­ky­ky­so­pi­muk­sen mää­rä­ra­ha­tar­vet­ta pie­nen­tä­vää
vai­ku­tus­ta ( -18 mil­joo­naa eu­roa), jo­ka koh­dis­tuu
hen­ki­lös­tö­me­noi­hin.

Oi­keus­tur­vaa ke­hi­te­tään ja
so­peu­te­taan ki­ris­ty­vään ta­lou­teen vuo­sil­le 2013 – 2025
laa­di­tun oi­keu­den­hoi­don uu­dis­ta­mi­soh­jel­man ja sii­tä
teh­ty­jen lin­jaus­ten poh­jal­ta.

Kä­rä­jäoi­keuk­sien mää­rää
on tar­koi­tus vä­hen­tää muo­dos­ta­mal­la 20 suu­rem­paa yk­sik­köä
ny­kyis­ten 27:n si­jaan. Ta­voit­tee­na on luo­da edel­ly­tyk­set
lain­sää­dän­nön laa­dun pa­ran­ta­mi­sel­le ja hyö­dyn­tää tuo­ma­rien
osaa­mis­ta aiem­paa mo­ni­puo­li­sem­min se­kä pa­ran­taa
tuo­miois­tuin­ten toi­min­nan te­hok­kuut­ta. Pi­den­ty­vien
etäi­syyk­sien hait­to­ja vä­hen­ne­tään li­sää­mäl­lä säh­köi­siä
asioin­ti­mah­dol­li­suuk­sia ja pai­kas­ta riip­pu­mat­to­mia
työs­ken­te­ly­ta­po­ja.

Rii­dat­to­mat vel­ko­mu­sa­siat ja
eräät muut si­vii­lioi­keu­del­li­set asiat on tar­koi­tus kes­kit­tää
muu­ta­maan kä­rä­jäoi­keu­teen.

Ulo­sot­to­toi­men
ra­ken­neuu­dis­tuk­ses­sa ta­voit­tee­na on tie­to­jär­jes­tel­mien,
työn­kul­ku­jen ja or­ga­ni­saa­tion ke­hit­tä­mi­nen. Hank­keen on
mää­rä val­mis­tua vuo­teen 2018 men­nes­sä.

Oi­keus­mi­nis­te­riön
hal­lin­no­na­lal­la on käyn­nis­sä vii­si laa­jaa toi­min­to­jen
uu­dis­ta­mis­han­ket­ta ict:n avul­la. Tar­koi­tus on te­hos­taa
tuo­miois­tuin­ten, syyt­tä­jä­lai­tok­sen, ulo­sot­to­lai­tok­sen ja
Ri­kos­seu­raa­mus­lai­tok­sen toi­min­taa. Tie­to­jär­jes­tel­mien
ke­hit­tä­mi­seen eh­do­te­taan 17 mil­joo­naa eu­roa vuo­del­le 2017.
Li­säk­si eh­do­te­taan 3 mil­joo­naa eu­roa yleis­ten
tuo­miois­tuin­ten is­tun­to­sa­lien va­rus­ta­mi­seen ai­neis­to­jen
säh­köi­sen kä­sit­te­lyn edel­lyt­tä­mäl­lä lait­teis­tol­la.

Tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den
oi­keus­tur­vaa ja per­hee­nyh­dis­tä­mis­tä kos­ke­viin asioi­hin
hal­lin­to­tuo­miois­tui­mis­sa ja oi­keu­sa­vus­sa eh­do­te­taan 20
mil­joo­naa eu­roa. Ta­voit­tee­na on, et­tä tur­va­paik­ka-asioi­den
kes­ki­mää­räi­nen kä­sit­te­lyai­ka hal­lin­to-oi­keuk­sis­sa on al­le 6
kuu­kaut­ta. Kor­keim­mas­sa hal­lin­to-oi­keu­des­sa
kä­sit­te­lyai­ka­ta­voi­te va­li­tus­lu­van saa­vien
ul­ko­maa­lai­sa­sioi­den osal­ta on enin­tään 10 kuu­kaut­ta.

Oi­keu­del­lis­ta
neu­von­taa ke­hi­te­tään asia­kas­läh­töi­sem­mäk­si ja oi­keu­sa­vun
se­kä edun­val­von­nan etä­pal­ve­lua laa­jen­ne­taan.

Vuon­na
2017 toi­mi­te­taan kun­ta­vaa­lit. Li­säk­si val­mis­tel­laan vuo­den
2018 pre­si­den­tin­vaa­lia ja sen yh­tey­des­sä toi­mi­tet­ta­vik­si
tar­koi­tet­tu­ja maa­kun­ta­vaa­le­ja.

Ri­kok­sen uh­reil­le
tar­jot­ta­vat tu­ki­pal­ve­lut jär­jes­te­tään uh­ri­di­rek­tii­vin
edel­lyt­tä­mäl­lä ta­val­la. Tu­ki­pal­ve­lui­hin ka­na­voi­ta­vaa
val­tion ra­hoi­tus­ta li­sä­tään ri­kok­sen­te­ki­jöil­tä
pe­rit­tä­väl­lä 40 – 80 eu­ron mak­sul­la. Ra­haa osoi­te­taan mm.
Ri­ko­suh­ri­päi­vys­tyk­sel­le se­kä lä­hi­suh­de­vä­ki­val­lan uh­rien
tu­ki­pu­he­lin­toi­min­taan.

Val­tiol­le ri­kos­hyö­ty­nä
me­ne­te­tyk­si tuo­mit­tu­ja va­ro­ja vas­taa­viin kor­vauk­siin
eh­do­te­taan 8 mil­joo­nan eu­ron mää­rä­ra­haa. Tä­män ver­ran
ar­vioi­daan val­tion kor­vat­ta­vak­si tu­le­van vuon­na 2017 ns.
Win­Ca­pi­ta -ju­tun asia­no­mis­ta­jien vaa­ti­mia
va­hin­gon­kor­vauk­sia.

Syyt­tä­jä­lai­tok­sen or­ga­ni­soin­tia
yh­dek­si vi­ras­tok­si val­mis­tel­laan si­ten, et­tä uu­si
or­ga­ni­saa­tio voi aloit­taa vuo­den 2018 alus­ta.

Van­ki­la­hank­kei­ta käyn­nis­te­tään

Ri­kos­seu­raa­mus­lai­tok­sen
toi­min­taa ke­hi­te­tään ny­kyi­ses­sä van­ki­la­ver­kos­tos­sa.
Toi­min­ta­ky­vyn tur­vaa­mi­sek­si Ri­kos­seu­raa­mus­lai­tok­sel­le
eh­do­te­taan 3,7 mil­joo­nan eu­ron li­säys­tä mää­rä­ra­hoi­hin.

Van­ki­la­hank­keis­ta
käyn­nis­te­tään vuo­den 2017 ai­ka­na Hä­meen­lin­nan nais­van­ki­lan
uu­dis­ra­ken­nus, Ke­ra­van van­ki­lan muu­tos­työt se­kä Jy­väs­ky­län
uu­dis­ra­ken­nus, jo­hon si­joi­te­taan avo­van­ki­la ja
yh­dys­kun­ta­seu­raa­mus­toi­mis­to.

Tiedote:  Oi­keus­mi­nis­te­riön eh­do­tus val­tion ta­lou­sar­vioon 2017

Lii­te­tie­dos­tot

»Oi­keus­mi­nis­te­riön eh­do­tus hal­lin­no­na­lan mää­rä­ra­hoik­si vuon­na 2017

(pdf, 0.54 Mt)

Lin­kit

»
Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön eh­do­tus val­tion vuo­den 2017 ta­lou­sar­vioe­si­tyk­sek­si

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments