Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistaminen, näkemyksiä uudistamistarpeista. Lausuntotiivistelmä

24.8.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriö laati muistion, johon koottiin lapsenhuoltolain soveltamisessa oikeusministeriön tietoon tulleita ongelmia ja ehdotuksia lain uudistamistarpeiksi. Muistiosta pyydettiin lausuntoja 15. helmikuuta 2016 mennessä.

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistaminen sisältyy pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmaan. Uudistushanke käynnistettiin oikeusministeriössä tammikuussa 2016, jolloin aloitettiin lainsäädännön muutostarpeiden kartoitus.

Lausunnonantajia pyydettiin erityisesti arvioimaan sitä, ovatko muistioon kirjatut uudistamistarpeet aiheellisia, tarvitaanko niiden korjaamiseen lainsäädäntötoimia ja mitä muita lainsäädäntömuutoksia mahdollisesti pidetään tarpeellisina. Oikeusministeriö vastaanotti muistiosta yhteensä 36 lausuntoa.

Muistioon saaduissa lausunnoissa lapsenhuoltolain uudistamista pidettiin tärkeänä ja ajankohtaisena hankkeena. Toisaalta lausunnoissa todettiin, että nykyisen lain varsin yleispiirteiset säännökset ovat kestäneet hyvin aikaa ja mahdollistaneet yksilöllisten tilanteiden huomioon ottamisen. Tähän nähden kovin yksityiskohtaisten säännösten säätämiseen suhtauduttiin monissa lausunnoissa varauksellisesti.

Muistiossa esiin otetut ongelmat tunnistettiin. Lain muuttamista ei pidetty kaikilta osin tarkoituksenmukaisimpana keinona puuttua ongelmalliseksi koettuihin tilanteisiin. Sosiaaliviranomaisen vahvistamalla sopimuksella sovittavien asioiden alan laajentamiseen suhtauduttiin yleisesti myönteisesti. Sen sijaan näkemykset jakautuivat niiltä osin kun kyse oli lapsen tapaamisoikeuden laajentamisesta muihin läheisiin kuin vanhempiin ja keinoista puuttua vieraannuttamiseen tai muihin tapaamisoikeuden toteutumisen ongelmiin.

Julkaisu tiedostona
Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistaminen.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments