KHO kannattaa valituslupamenettelyä lastensuojeluasioissa

16.8.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus on an­ta­nut lau­sun­not oi­keus­mi­nis­te­riöl­le las­ten­suo­je­lu­lain muut­ta­mi­ses­ta ja ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riöl­le maan­käyt­tö- ja ra­ken­nus­lain muut­ta­mi­ses­ta.

Oi­keus­mi­nis­te­riön pyy­tä­mäs­sä lau­sun­nos­sa on ky­se
las­ten­suo­je­lu­lais­sa sää­de­tys­tä
muu­tok­sen­ha­ku­me­net­te­lys­tä va­li­tet­taes­sa kor­keim­paan
hal­lin­to-oi­keu­teen. Las­ten­suo­je­lu­lain 92 §:ä esi­te­tään
muu­tet­ta­vak­si niin, et­tä va­lit­ta­mi­nen kor­keim­paan
hal­lin­to-oi­keu­teen edel­lyt­täi­si va­li­tus­lu­paa kai­kis­sa
las­ten­suo­je­lu­lain mu­kai­sis­sa asiois­sa.

Kor­kein
hal­lin­to-oi­keus pi­tää eh­do­tet­tua muu­tos­ta vält­tä­mät­tö­mä­nä
ja toi­voo, et­tä se tu­lee voi­maan mah­dol­li­sim­man pian.

Lau­sun­to
oi­keus­mi­nis­te­riöl­le luon­nok­ses­ta hal­li­tuk­sen esi­tyk­sek­si
laik­si las­ten­suo­je­lu­lain 92 §:n muut­ta­mi­ses­ta H 302/16

Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riöl­le
an­ta­mas­saan lau­sun­nos­sa kor­kein hal­lin­to-oi­keus on
kiin­nit­tä­nyt huo­mio­ta muun ohel­la eh­do­tuk­siin yleis­kaa­van
käy­tös­tä ra­ken­nus­lu­van pe­rus­tee­na se­kä elin­kei­no-,
lii­ken­ne- ja ym­pä­ris­tö­kes­kus­ten val­von­ta­teh­tä­vien ja
va­li­tu­soi­keu­den ra­jaa­mi­ses­ta.

Kor­kein
hal­lin­to-oi­keus to­teaa, et­tä uu­dis­tuk­sia teh­täes­sä on
kiin­ni­tet­tä­vä huo­mio­ta kaa­va­muo­to­jen kes­ki­näis­ten
suh­tei­den sel­key­teen se­kä sii­hen, et­tä edel­ly­tyk­set
yleis­kaa­van käy­töl­le ra­ken­nus­lu­van pe­rus­tee­na on
täs­mäl­li­ses­ti mää­ri­tel­ty. Myös yleis­kaa­van
ase­ma­kaa­voi­tuk­seen koh­dis­tu­van oh­jaus­vai­ku­tuk­sen
väl­jen­tä­mi­nen ja jous­ta­voit­ta­mi­nen ti­lan­tees­sa, jos­sa
yleis­kaa­va on il­mei­sen van­hen­tu­nut, mer­kit­see poik­kea­mis­ta
maan­käyt­tö- ja ra­ken­nus­lain sys­te­ma­tii­kas­ta. Poik­keuk­sia
kos­ke­vien sään­nös­ten oli­si ol­ta­va si­säl­löl­tään
yk­si­se­lit­tei­siä ja täs­mäl­li­siä, mi­tä vaa­ti­mus­ta
ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riön esi­tys­luon­nos ei hy­vin täy­tä.

Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riön
esi­tyk­ses­sä eh­do­te­taan myös elin­kei­no-, lii­ken­ne- ja
ym­pä­ris­tö­kes­kus­ten val­von­ta­teh­tä­vää ra­jat­ta­vak­si si­ten,
et­tä ne val­voi­si­vat jat­kos­sa kun­tien aluei­den­käyt­töä ja
ra­ken­ta­mis­ta vain sil­tä osin kuin rat­kai­suil­la on
val­ta­kun­nal­li­sia tai mer­kit­tä­viä maa­kun­nal­li­sia
vai­ku­tuk­sia. Kor­kein hal­lin­to-oi­keus ei pi­dä kan­na­tet­ta­va­na
eh­do­tet­tua muu­tos­ta, jon­ka va­los­sa jäi­si
ta­paus­koh­tai­ses­ti tul­kit­ta­vak­si ja epä­sel­väk­si, on­ko
ELY-kes­kuk­sel­la va­li­tu­soi­keus tie­tys­sä ta­pauk­ses­sa. Mi­kä­li
ELY-kes­kus­ten va­li­tu­soi­keut­ta su­pis­te­taan, on eri­tyi­ses­ti
kiin­ni­tet­tä­vä huo­mio­ta va­li­tu­soi­keu­den ra­jauk­sen
sel­key­teen ja yk­si­se­lit­tei­syy­teen. Epä­sel­vyys
va­li­tu­soi­keu­den ole­mas­sao­los­ta joh­taa hel­pos­ti pro­ses­sien
pit­kit­ty­mi­seen pa­lau­tus­pää­tök­si­neen ti­lan­teis­sa, jois­sa
esi­mer­kik­si hal­lin­to-oi­keu­del­la oli­si ol­lut toi­nen kä­si­tys
va­li­tu­soi­keu­des­ta kuin kor­keim­mal­la hal­lin­to-oi­keu­del­la.

Lau­sun­to
ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riöl­le luon­nok­ses­ta hal­li­tuk­sen
esi­tyk­sek­si maan­käyt­tö- ja ra­ken­nus­lain muut­ta­mi­ses­ta H
256/16

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus an­taa vuo­sit­tain
mi­nis­te­riöil­le lu­kui­sia lau­sun­to­ja eri­lai­sis­ta
hal­lin­to­lain­käyt­töön liit­ty­vis­tä lain­sää­dän­tö­hank­keis­ta.
Lau­sun­nois­sa kes­ki­ty­tään en­nen muu­ta oi­keus­suo­jaan ja
muu­tok­sen­ha­kuun.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments