KHO hyväksyi taas anonyymin asiantuntijalausunnon, mutta katsoi, ettei humanitaarista suojelua oltu myönnetty valheellisilla perusteilla

17.8.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2016:116

Ul­ko­maa­lai­sa­sia – Hu­ma­ni­taa­ri­sen suo­je­lun pe­rus­teel­la myön­net­ty oles­ke­lu­lu­pa – Oles­ke­lu­lu­van pe­ruut­ta­mi­nen – Kar­kot­ta­mi­nen – Epä­sel­vä ko­ti­paik­ka – Sel­vi­tys­vel­vol­li­suus – Kie­lia­na­lyy­si – Asian­tun­ti­ja­lau­sun­to – Pai­kal­lis­tun­te­mus­ta kos­ke­vat tie­dot – So­ma­lia – So­ma­li­maa – Asian pa­laut­ta­mi­nen Maa­han­muut­to­vi­ras­tol­le – Hu­ma­ni­taa­ris­ta suo­je­lua kos­ke­van sään­te­lyn ku­moa­mi­nen – Asian vi­reil­läo­lo tuo­miois­tui­mes­sa

Maa­han­muut­to­vi­ras­to oli päät­tä­nyt pe­ruut­taa
va­lit­ta­jal­le hu­ma­ni­taa­ri­sen suo­je­lun pe­rus­teel­la
myön­ne­tyn mää­räai­kai­sen oles­ke­lu­lu­van.
Maa­han­muut­to­vi­ras­to oli oles­ke­lu­lu­van pe­ruut­ta­mis­ta
kos­ke­vas­sa pää­tök­ses­sään kat­so­nut, et­tä va­lit­ta­ja oli
ko­toi­sin Poh­jois-So­ma­lias­ta ei­kä Ete­lä-So­ma­lian Af­goo­yes­ta,
jon­ka va­lit­ta­ja oli il­moit­ta­nut ko­ti­pai­kak­seen ja jon­ka
tur­val­li­suus­ti­lan­teen vuok­si va­lit­ta­jan oles­ke­lu­lu­pa oli
myön­net­ty. Maa­han­muut­to­vi­ras­ton pää­tök­ses­sä to­det­tu
joh­to­pää­tös va­lit­ta­jan ko­ti­pai­kas­ta oli pe­rus­ta­nut
va­lit­ta­jal­le oles­ke­lu­lu­van myön­tä­mi­sen jäl­keen teh­tyyn
kie­lia­na­lyy­siin se­kä sii­hen, et­tä vi­ras­ton mu­kaan
va­lit­ta­jan ko­ti­seu­dus­taan ker­to­ma oli jää­nyt ylei­sel­le ja
yli­mal­kai­sel­le ta­sol­le ei­kä va­lit­ta­ja ol­lut esit­tä­nyt
to­dis­tei­ta hen­ki­löl­li­syy­des­tään tai ko­ti­pai­kas­taan.
Hal­lin­to-oi­keus oli hy­län­nyt Maa­han­muut­to­vi­ras­ton pää­tös­tä
kos­ke­van va­li­tuk­sen.

Asias­sa oli rat­kais­ta­va­na,
oli­ko va­lit­ta­jal­le hu­ma­ni­taa­ri­sen suo­je­lun pe­rus­teel­la
myön­net­ty mää­räai­kai­nen oles­ke­lu­lu­pa voi­tu pe­ruut­taa
Maa­han­muut­to­vi­ras­ton pää­tök­ses­sä to­de­tun sel­vi­tyk­sen
pe­rus­teel­la. Täs­sä ar­vioin­nis­sa oli otet­ta­va huo­mioon, et­tä
ky­sy­mys oli va­lit­ta­jal­le myön­ne­tyn oles­ke­lu­lu­van
pe­ruut­ta­mi­ses­ta Maa­han­muut­to­vi­ras­ton kat­sot­tua
ai­kai­sem­mil­la pää­tök­sil­lään va­lit­ta­jan täyt­tä­neen
hu­ma­ni­taa­ris­ta suo­je­lua kos­ke­van oles­ke­lu­lu­van
myön­tä­mi­sen edel­ly­tyk­set. Tä­mä seik­ka ko­ros­ti
Maa­han­muut­to­vi­ras­ton sel­vi­tys­vel­vol­li­suut­ta sen
osoit­ta­mi­ses­sa, et­tä oles­ke­lu­lu­pa oli myön­net­ty
vir­heel­lis­ten tie­to­jen pe­rus­teel­la.

Kor­kein
hal­lin­to-oi­keus kat­soi, et­tä asias­sa esi­tet­ty
kie­lia­na­lyy­si­lau­sun­to oli asian­tun­ti­ja­lau­sun­to se­kä
kie­len tes­tauk­sen et­tä pai­kal­lis­tun­te­muk­sen ar­vioin­nin
osal­ta. Kie­lia­na­lyy­si­lau­sun­non käyt­tä­mi­sel­le
sel­vi­tyk­se­nä asiaa rat­kais­taes­sa ei muo­dos­ta­nut es­tet­tä se,
et­tä kie­lia­na­lyy­sin suo­rit­ta­neen ana­lyy­ti­kon
hen­ki­löl­li­syyt­tä ei ol­lut lau­sun­nos­sa il­moi­tet­tu.
Va­li­tuk­ses­sa esiin tuo­tu­jen kie­lia­na­lyy­ti­kon
luo­tet­ta­vuut­ta ja pä­te­vyyt­tä kos­ke­vien väit­tei­den ei
kat­sot­tu ole­van luon­teel­taan sel­lai­sia, et­tä ne oli­si­vat
an­ta­neet yk­si­nään ai­heen epäil­lä kie­lia­na­lyy­si­lau­sun­non
oi­keel­li­suut­ta. Va­lit­ta­jan omas­ta ker­to­muk­ses­ta poik­kea­vaa
kä­si­tys­tä hä­nen ko­ti­pai­kas­taan ei voi­tu kui­ten­kaan
pe­rus­taa yk­si­no­maan kie­lia­na­lyy­sin tu­lok­seen, vaan asiaa oli
ar­vioi­ta­va ot­taen huo­mioon muu­kin käy­tet­tä­vis­sä ole­va
sel­vi­tys.

Asias­sa esi­te­tys­tä sel­vi­tyk­ses­tä
kie­lia­na­lyy­si­lau­sun­non tu­los kie­len tes­tauk­sen osal­ta
viit­ta­si sii­hen, et­tei va­lit­ta­jan il­moi­tus ko­ti­pai­kas­taan
ol­lut paik­kan­sa­pi­tä­vä. Kie­lia­na­lyy­si­lau­sun­non
pai­kal­lis­tun­te­mus­ta kos­ke­van ar­vioin­nin mu­kaan va­lit­ta­jan
tie­dot il­moit­ta­mas­taan ko­ti­pai­kas­ta oli­vat yli­mal­kai­set,
mut­ta tä­män ar­vioin­nin mer­ki­tys sel­vi­tyk­se­nä oli vä­häi­nen,
kos­ka lau­sun­non pe­rus­teel­la ei voi­tu pää­tel­lä ei­kä tar­kis­taa
va­lit­ta­jan kie­lia­na­lyy­sis­sa ker­to­mien tie­to­jen laa­juut­ta
ja oi­keel­li­suut­ta. Va­lit­ta­jan po­lii­sin en­sim­mäi­ses­sä
kuu­lus­te­lus­sa ja Maa­han­muut­to­vi­ras­ton pu­hut­te­lus­sa
ko­ti­pai­kas­taan ker­to­mat tie­dot oli­vat ol­leet vä­häi­siä, mut­ta
riit­tä­neet va­kuut­ta­maan Maa­han­muut­to­vi­ras­ton sii­tä, et­tä
va­lit­ta­jan ko­ti­paik­ka oli hä­nen il­moit­ta­man­sa Af­goo­yen
kau­pun­ki. Va­lit­ta­ja oli asian myö­hem­mis­sä vai­heis­sa ker­to­nut
var­sin yk­si­tyis­koh­tai­ses­ti ja laa­jas­ti tie­to­ja
ko­ti­pai­kak­seen il­moit­ta­mas­ta kau­pun­gis­ta. Va­lit­ta­jan
ker­to­muk­ses­sa ko­ti­maan ta­pah­tu­mis­ta ja olo­suh­teis­ta ei
ol­lut ris­ti­rii­tai­suuk­sia, ja va­lit­ta­jan per­heen­jä­se­nik­seen
il­moit­ta­mat hen­ki­löt oli­vat ker­to­neet ta­pah­tu­mis­ta ja
olo­suh­teis­ta pääo­sin sa­mal­la ta­voin kuin va­lit­ta­ja.

Kor­kein
hal­lin­to-oi­keus kat­soi, et­tä asias­sa saa­ta­vil­la ole­va muu
sel­vi­tys tu­ki si­tä, et­tä va­lit­ta­jan ko­ti­paik­ka­na voi­tiin
pi­tää Af­goo­yen kau­pun­kia. Näin ol­len Maa­han­muut­to­vi­ras­to ei
ol­lut voi­nut kai­ken käy­tet­tä­vis­sään ol­leen sel­vi­tyk­sen
pe­rus­teel­la kat­soa, et­tä oles­ke­lu­lu­van myön­tä­mi­sen
pe­rus­tee­na ol­lut tie­to va­lit­ta­jan ko­ti­pai­kas­ta oli ol­lut
vir­heel­li­nen sen pe­rus­teel­la, mi­tä
kie­lia­na­lyy­si­lau­sun­nos­sa oli esi­tet­ty ar­vio­na va­lit­ta­jan
to­den­nä­köi­ses­tä ko­ti­seu­dus­ta. Kor­kein hal­lin­to-oi­keus
ku­mo­si Maa­han­muut­to­vi­ras­ton ja hal­lin­to-oi­keu­den pää­tök­set
ja pa­laut­ti asian Maa­han­muut­to­vi­ras­tol­le uu­del­leen
kä­si­tel­tä­väk­si.

Oles­ke­lu­lu­van myön­tä­mis­tä
har­kit­taes­sa tu­li ot­taa huo­mioon, et­tä tuo­miois­tui­mes­sa
vi­reil­lä ole­vis­sa asiois­sa tu­lee ar­vioi­ta­vak­si, on­ko
kiel­tei­sen oles­ke­lu­lu­van saa­nut hen­ki­lö täyt­tä­nyt
oles­ke­lu­lu­van saa­mi­sen edel­ly­tyk­set Maa­han­muut­to­vi­ras­ton
pää­tök­sen te­ke­mi­sen ajan­koh­ta­na, jol­loin oles­ke­lu­lu­van
saa­mi­nen tä­tä kos­ke­vien edel­ly­tys­ten täyt­tyes­sä oli ol­lut
ul­ko­maa­lais­lain 88 a §:ssä (323/2009) tar­koi­te­tun
hu­ma­ni­taa­ri­sen suo­je­lun pe­rus­teel­la mah­dol­lis­ta. Li­säk­si
tu­li huo­mioon ot­taa eri­tyi­ses­ti se, et­tä kor­keim­man
hal­lin­to-oi­keu­den pää­tök­ses­tä joh­tui, et­tä va­lit­ta­jal­la oli
kat­sot­ta­va ol­leen Maa­han­muut­to­vi­ras­ton va­lit­ta­jal­le
en­sim­mäi­ses­tä hu­ma­ni­taa­ri­sen suo­je­lun pe­rus­teel­la
myön­tä­mäs­tä oles­ke­lu­lu­vas­ta 15.10.2009 läh­tien kat­kea­mat­ta
oi­keus oles­kel­la Suo­mes­sa.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments