KHO: Hallintovalitusta ei tutkita muilla kuin alkuperäisessä hakemuksessa olleilla perusteilla

18.8.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO: Kan­sa­lai­suu­sa­sia – Kie­li­tai­toe­del­ly­tys – Poik­kea­mi­nen – Ter­vey­den­ti­la – Muu erit­täin pai­na­va syy – Hal­lin­to-oi­keu­del­le esi­tet­ty uu­si pe­rus­te

Maa­han­muut­to­vi­ras­to oli hy­län­nyt va­lit­ta­jan
kan­sa­lai­suus­ha­ke­muk­sen, jos­sa oli ve­dot­tu ter­vey­den­ti­laan
kie­li­tai­toe­del­ly­tyk­ses­tä poik­kea­mi­sek­si. Va­li­tuk­ses­sa
hal­lin­to-oi­keu­del­le oli ve­dot­tu poik­kea­mis­pe­rus­tee­na myös
muu­hun erit­täin pai­na­vaan syy­hyn. Hal­lin­to-oi­keus oli
kat­so­nut, et­tä vaa­ti­mus­ta kie­li­tai­toe­del­ly­tyk­sen
täyt­tä­mi­ses­tä oli pi­det­tä­vä koh­tuut­to­ma­na ja et­tä
edel­ly­tyk­ses­tä poik­kea­mi­seen oli ole­mas­sa erit­täin pai­na­va
syy.

Kos­ka Maa­han­muut­to­vi­ras­tol­le teh­ty ha­ke­mus ei
ol­lut pe­rus­tu­nut sään­nök­seen, jo­ka kos­ki muu­ta erit­täin
pai­na­vaa syy­tä pe­rus­tee­na kie­li­tai­toe­del­ly­tyk­ses­tä
poik­kea­mi­sek­si, hal­lin­to-oi­keu­den ei oli­si tul­lut so­vel­taa
mai­nit­tua sään­nös­tä en­si as­tee­na.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments