Hovioikeuden olisi tullut toimittaa pääkäsittely kavallusta koskevassa asiassa

26.8.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2016:54

Oikeudenkäyntimenettely – Pääkäsittely hovioikeudessa
Kavallus – Törkeä kavallus

Kysymys hovioikeuden velvollisuudesta toimittaa törkeää kavallusta koskevassa asiassa vastaajien vaatimuksesta pääkäsittely.

14. Hylätessään valittajien vaatimuksen pääkäsittelyn toimittamisesta hovioikeus on lausunut käräjäoikeuden arvioineen tuomionsa perusteluissa heidän kertomuksiaan sekä verranneen niitä asianomistajan edustajan kertomukseen ja asiassa esitettyihin kirjallisiin todisteisiin. Käräjäoikeus ei kuitenkaan ole tuomionsa perusteluissa tuonut esiin, miltä osin toisaalta asianomistajan edustajan ja toisaalta valittajien kertomusten sisällöt olivat poikenneet toisistaan. Näin ollen käräjäoikeus ei myöskään ole voinut tehdä perusteltua vertailua kertomusten uskottavuuden välillä. Hovioikeuden lausuma käräjäoikeuden tuomion perusteluista ei siten vastaa sitä, mitä käräjäoikeus on tuomionsa perusteluissa todellisuudessa esittänyt. Hovioikeus ei myöskään ole lausunut omistuksenpidätysehdon tulkinnanvaraisuutta ja tahallisuuden puuttumista koskevista, asiassa keskeisistä kysymyksistä.
– – –
16. Edellä lausutun perusteella Korkein oikeus katsoo, että käräjäoikeuden näytön arvioinnin oikeellisuudesta on jäänyt oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 14 §:n 2 momentissa tarkoitettu varteenotettava epäilys. Hovioikeudessa on ollut vastaajien valituksen johdosta kysymys sopimuksen tulkinnasta ja sen arvioimisesta, ovatko vastaajat voineet perustellusti tulkita sopimusta eri tavalla kuin käräjäoikeus on tehnyt tai ovatko he voineet erehtyä sopimuksen sisällön suhteen. Tällöin merkitystä on suullisella todistelulla muun muassa sen suhteen, mikä on vastaajien käsitys sopimuksen tarkoituksesta ja mahdollisuudesta luovuttaa käyttöomaisuutta.

17. Arvioitaessa hovioikeuden velvollisuutta toimittaa pääkäsittely huomioon on lisäksi otettava asian merkitys asianosaisille ja muun muassa rikoksen törkeys ja rangaistuksen ankaruus. Lisäksi tässä tapauksessa on otettava huomioon se, että vastaajat ovat liike-elämässä toimivia henkilöitä, joita ei ole aikaisemmin rikoksista rekisteröity. Käräjäoikeudessa heidät on tuomittu törkeästä kavalluksesta vankeusrangaistuksiin. Asialla on siten merkitystä yleisemminkin arvioitaessa heidän luotettavuuttaan liike-elämän tehtävissä toimivina henkilöinä.

18. Johtopäätöksenään Korkein oikeus toteaa, että asiassa olisi tullut toimittaa pääkäsittely hovioikeudessa näytön vastaanottamiseksi kohdissa 13 – 16 todetuilla perusteilla sekä asian laadun ja merkityksen vuoksi kohdassa 17 todetuilla perusteilla.

http://korkeinoikeus.fi/fi/index/ennakkopaatokset/precedent/1472121402357.html

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments