EOA:n ratkaisu: Hakemusasian ratkaisua ei lähetetä hakijalle ennen tyytymättömyyden ilmoittamisen määräaikaa

10.8.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hakemusasioiden ratkaisuja ei lähetetä tiedoksi vaan ne pidetään vain kansliassa nähtävänä. Tyytymättömyyden ilmoitus edellyttää tiedon hankkimista lopputuloksesta oma-aloitteisesti.

Keski-Suomen käräjäoikeudessa on käsitelty pesänselvittäjän/-jakajan määräämistä koskeva asia, jossa A on ollut asiaan osallisen asemassa. A:lle on käräjäoikeudesta lähetetty 22.5.2015 päivätty ilmoitus ratkaisun antamisesta. Siinä käräjäoikeus on ilmoittanut ratkaisun antamispäivän (5.6.2015) sekä sen, että ratkaisu ja muutoksenhakuohjeet ovat ratkaisun antamispäivästä alkaen nähtävillä käräjäoikeuden kansliassa. Lisäksi ilmoituksessa on kerrottu muutoksenhausta käräjäoikeuden ratkaisuun. Ilmoitus on käräjäsihteeri B:n allekirjoittama ja siinä on vielä kerrottu puhelin ja faksi yhteystiedot sekä käräjäoikeuden sähköpostiosoite.
A on 11.6.2015 lähettänyt käräjäoikeuden sähköpostiosoitteeseen sähköpostin otsikolla ”Lähetyspyyntö”. A on osoittanut sähköpostiviestin käräjäsihteeri B:lle ja esittänyt viestissä seuraavan:
”Asiassa – – – on annettu päätös pe 5.6.2015 (ilmoitus 22.5). Asia on saatettu vireille 13.10.2014. Päätös ei ole tullut vielä (11.6) minulle postista. Pyytäisin nyt lähettämään päätöksen minulle sähköpostiini. Pyydän kuittausta tämän viestin vastaanottamisesta.”
– – –
Käräjätuomari G:n selvityksen mukaan hakemusasiassa kansliassa annettava ratkaisu, jonka antamisesta on ilmoitettu asianosaisille etukäteen, lähetetään normaalisti hakijalle tyytymättömyyden ilmoittamisen määräajan jälkeen lainvoimaisuuden selvittyä. Muille asiaan osallisille ratkaisua ei lähetetä automaattisesti.
– – –
Asiassa antamassaan lisäselvityksessä laamanni on kertonut, ettei toimituskirjaa anneta ennen kuin seitsemän päivää on kulunut päätöksen antamisesta ja tiedetään, onko päätökseen ilmoitettu tyytymättömyyttä vai onko se lainvoimainen. Laamannin mukaan päätös olisi ollut A:n nähtävissä käräjäoikeuden kansliassa (kuten hänelle oli kirjeessä ilmoitettu), jos hän olisi tätä pyytänyt.
– – –
A:n asiassa Vaasan hovioikeus on ratkaisussaan 27.7.2015 katsonut, että käräjäoikeuden ratkaisun 5.6.2015 antamisesta ja muutoksenhakemuksen tekemiselle säädetyistä määräajoista on ilmoitettu A:lle asianmukaisesti etukäteen. Hovioikeus on myös todennut, että tyytymättömyyden ilmoitukselle säädetty aika on riippumaton siitä, milloin toimituskirja annetaan asianosaiselle.
Totean vielä, että käräjäoikeuden ratkaisun antamispäivänä ei lain mukaan tarvitse lähettää asianosaiselle ratkaisua tai muutoksenhakuohjeita, vaan laissa säädetty menettely ratkaisun antamispäivän ilmoittamisesta on riittävä. Ilmoituksen perusteella asianosaisella on mahdollisuus esimerkiksi puhelimitse tiedustella käräjäoikeudesta ratkaisun lopputulosta. Totean, että joissakin käräjäoikeuksissa asianosaisille lähetetään ennen ratkaisun lainvoimaisuuden selviämistä ratkaisusta niin sanottu epävirallinen lukukappale.
– – –
Asiassa esitetyn perusteella A on ratkaisun antamista koskevasta ilmoituksesta selvästi ymmärtänyt, että ratkaisu lähetetään hänelle ilman eri pyyntöä ratkaisun toimittamisesta.
A:lle lähetetty ilmoitus on ollut vakiomuotoinen ja tulostettavissa Tuomas-järjestelmästä. Totean, että tällaisen ilmoituksen tarkoituksena on muutoksenhakuoikeuden turvaaminen. Tässä tapauksessa ilmoituksen ilmeinen väärin ymmärtäminen näyttää kuitenkin johtaneen päinvastaiseen lopputulokseen.
Ilmoituksen tekstissä on mainittu, että ratkaisu ja muutoksenhajuohjeet ovat ratkaisun antamispäivästä alkaen nähtävillä käräjäoikeuden kansliassa. Tämän lisäksi ilmoituksesta olisi selvyyden vuoksi mielestäni aiheellista vielä ilmetä, että ratkaisua ei lähetetä ilmoituksen vastaanottajalle ratkaisun antamispäivänä automaattisesti, vaan että tiedon saaminen ratkaisun sisällöstä edellyttää käyntiä tai muuta yhteydenottoa käräjäoikeuteen.
4
TOIMENPITEET
Saatan edellä kohdassa 3.2.1 esittämäni käsityksen Keski-Suomen käräjäoikeuden tietoon ja kiinnitän käräjäoikeuden huomiota erityisen tarkkuuden noudattamiseen muutoksenhakuun liittyvien yhteydenottojen havaitsemisessa. Tässä tarkoituksessa lähetän jäljennöksen tästä päätöksestäni käräjäoikeudelle.
Kohdassa 3.2.2 lausumani perusteella esitän oikeusministeriön harkittavaksi, olisiko ilmoituskirjettä (ilmoitus ratkaisun antamisesta) täsmennettävä ilmoituksen saajan oikeusturvan parantamiseksi. Pyydän ministeriötä ilmoittamaan minulle toimenpiteistään 31.12.2016 mennessä.

Avaa pdf -tiedostona

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments