Yrittäjän velkajärjestelyhakemus olisi tullut tutkia vain yksityistalouteen rajoittuvana

3.7.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


THO:2016:2

Yk­si­tyis­hen­ki­lön vel­ka­jär­jes­te­ly – Elin­kei­no­toi­min­taa har­joit­ta­va ve­lal­li­nen, Oi­keu­den­käyn­ti­me­net­te­ly

Vel­ka­jär­jes­te­ly­lain 45 a §:n mu­kaan vel­ka­jär­jes­te­lyn
koh­tee­na voi ol­la vain mel­ko pie­ni­muo­toi­nen
elin­kei­no­toi­min­ta. Hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen (HE 83/2014, s.
68-69) mu­kaan täl­lä tar­koi­te­taan elin­kei­no- ja
am­ma­tin­har­joit­ta­jia, joi­den toi­min­nal­la ei ole olen­nais­ta
eroa pal­kan­saa­jan toi­min­taan.

A:n vel­ka­jär­jes­te­ly­ha­ke­mus on kos­ke­nut se­kä
yk­si­tyis­ta­lou­den et­tä elin­kei­no­toi­min­nan vel­ko­ja. Ha­ke­mus
on hy­lät­ty kä­rä­jäoi­keu­den tut­kit­tua ai­noas­taan
elin­kei­no­toi­min­nan vel­ko­jen jär­jes­te­lyä kos­ke­vat
edel­ly­tyk­set. Kä­rä­jäoi­keus ei ole tut­ki­nut
vel­ka­jär­jes­te­ly­lain 45 §:ssä tar­koi­tet­tua mah­dol­li­suut­ta
myön­tää A:lle vel­ka­jär­jes­te­ly ai­noas­taan hä­nen
yk­si­tyis­ta­lou­ten­sa vel­ko­jen osal­ta. Ho­vioi­keus kat­soo, et­tä
tä­mä asia oli­si tul­lut ot­taa tut­kit­ta­vak­si sen jäl­keen, kun
kä­rä­jäoi­keus on to­den­nut, et­tei­vät elin­kei­no­toi­min­nan
vel­ko­jen jär­jes­te­lyä kos­ke­vat edel­ly­tyk­set täy­ty. Asias­sa
oli­si tul­lut va­ra­ta ha­ki­jal­le mah­dol­li­suus lau­sua
vel­ka­jär­jes­te­lyn aloit­ta­mi­sen pe­rus­teis­ta näil­tä osin,
min­kä li­säk­si ha­ki­jaa oli­si tul­lut kuul­la kä­rä­jäoi­keu­den
pää­tök­seen mer­ki­tyis­tä epä­sel­vyyk­sis­tä kos­kien si­tä, mit­kä
ve­lat ovat elin­kei­no­toi­min­nan vel­ko­ja ja mit­kä A:n
yk­si­tyis­ta­lou­den vel­ko­ja.

Kos­ka kä­rä­jäoi­keus ei ole
tut­ki­nut asias­sa vel­ka­jär­jes­te­lyn aloit­ta­mi­sen
edel­ly­tyk­siä A:n yk­si­tyis­ta­lou­den vel­ko­jen jär­jes­te­lyn
osal­ta ei­kä kuul­lut ha­ki­jaa täl­tä osin tai vel­ko­jen
koh­den­ta­mi­ses­sa ole­vis­ta epä­sel­vyyk­sis­tä, asias­sa on
ta­pah­tu­nut me­net­te­ly­vir­he.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments