Val­tion mie­li­sai­raa­lan mie­li­sai­raan­hoi­ta­jil­le kor­vauk­sia pe­rus­teet­to­mis­ta mää­räai­kai­suuk­sis­ta

1.7.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KHO:2016:105
Val­tion vir­ka­mies – Palk­kaa vas­taa­va kor­vaus – Mää­räai­kai­nen vir­ka­suh­de – Mää­räai­kais­ta vir­ka­suh­det­ta edel­lyt­tä­vä pe­rus­te – Jat­ku­va tar­ve – Val­tion mie­li­sai­raa­la – Mie­li­sai­raan­hoi­ta­ja

A:n mää­räai­kai­nen vir­ka­suh­de val­tion mie­li­sai­raa­laan
oli päät­ty­nyt 31.1.2014 hä­nen ol­tuaan ni­mi­tet­ty­nä
yh­tä­jak­soi­ses­ti 7.4.2008 al­kaen 39 mää­räai­kai­seen
mie­li­sai­raan­hoi­ta­jan vir­ka­suh­tee­seen. A oli vaa­ti­nut
hal­lin­to-oi­keu­des­sa val­tion vir­ka­mies­lain (vir­ka­mies­la­ki)
56 §:n mu­kais­ta palk­kaa vas­taa­vaa kor­vaus­ta.

Kor­kein
hal­lin­to-oi­keus kat­soi, et­tä edel­ly­tyk­siä vir­ka­mies­lain 56
§:n 1 mo­men­tin mu­kai­seen kor­vauk­seen ei ol­lut sil­tä osin kuin
mää­räai­kais­ten ni­mi­tys­ten pe­rus­tei­na oli­vat avoi­men vi­ran
vä­liai­kai­nen hoi­to ja toi­sen vir­ka­mie­hen vir­ka­va­pau­des­ta
joh­tu­va si­jai­suus, sil­lä niis­sä ky­sy­mys oli vir­ka­mies­lain 9
§:n 1 mo­men­tin mu­kai­sis­ta, mää­räai­kais­ta vir­ka­suh­det­ta
edel­lyt­tä­vis­tä pe­rus­teis­ta.

Kun otet­tiin huo­mion
Niu­van­nie­men sai­raa­lan työn luon­ne se­kä
mie­li­sai­raan­hoi­ta­jien suu­ri mää­rä, mie­li­sai­raan­hoi­ta­jien
vir­ka­teh­tä­vien hoi­ta­mi­seen vir­ka­mies­ten vuo­si­lo­mien
ai­ka­na kat­sot­tiin ol­leen sel­lai­nen jat­ku­va tar­ve, et­tä
ky­sy­mys ei ol­lut vir­ka­mies­lain 9 §:n 1 mo­men­tis­sa
tar­koi­te­tus­ta työs­tä, jo­ka oli­si edel­lyt­tä­nyt mää­räai­kais­ta
vir­ka­suh­det­ta. Myös hoi­to­po­ti­lai­den li­sä­val­von­taan
kat­sot­tiin jo A:n koh­dal­la to­teu­tu­nei­den mää­räai­kais­ten
teh­tä­vien mää­rä huo­mioon ot­taen esil­lä ol­lee­na ajan­jak­so­na
ol­leen sel­lai­nen jat­ku­va tar­ve, et­tä teh­tä­viä ei voi­tu pi­tää
vir­ka­mies­lain 9 §:n 1 mo­men­tis­sa tar­koi­tet­tui­na
mää­räai­kai­si­na teh­tä­vi­nä. Näin ol­len edel­ly­tyk­set palk­kaa
vas­taa­val­le kor­vauk­sel­le vir­ka­mies­lain 56 §:n 1 mo­men­tin
no­jal­la oli­vat ole­mas­sa niil­tä osin kuin A oli ni­mi­tet­ty
vuo­si­lo­man si­jai­sek­si ja niil­tä osin kuin mää­räai­kais­ten
ni­mi­tys­ten pe­rus­tee­na oli ol­lut muun hoi­to­po­ti­laan
li­sä­val­von­ta.

Ratkaisu:
KHO:2016:105

Tiedote: Val­tion mie­li­sai­raa­lan mie­li­sai­raan­hoi­ta­jil­le kor­vauk­sia pe­rus­teet­to­mis­ta mää­räai­kai­suuk­sis­ta

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments